Žádám přímé informování občanů – vlastníků nemovitostí při změnách ÚP a stavebních řízeních omezujících jejich práva

Tisková zpráva

Nový územní plán nebo jeho změny mohou zásadně ovlivnit hodnotu pozemku a zkřížit záměry jeho využití vlastníkem. Vlastníci nemovitostí se o projednání a změnách územního plánu (dále ÚP) za současných, zákonem stanovených podmínek, které jsou v praxi téměř nereálné, často nedoví. To stejné platí i pro rozhodování o stavbách s větším počtem účastníků.

Případ, se kterým se na mne obrátili občané Přerova, je toho názorným příkladem.
Před několika lety se starší manželé rozhodli zakoupit pozemek určený platným územním plánem k výstavbě rodinných domků v lokalitě Újezdec u Přerova. Výstavbu na pozemku umožňoval i regulační plán. Záměr protahovala jednání s městem o vybudování potřebné infrastruktury (tzv. zasíťování). Po letech jednání převzaly záměr jejich děti. Rozhodly
se provést zasíťování na vlastní náklady a nechaly zpracovat projekt stavby rodinného domku. Město po nich požadovalo vybudování celé přístupové komunikace lokality za více než milion korun, proto se na mne obrátily s žádostí o konzultaci. Při osobním jednání na úřadě
a prověření územního plánu jsme zjistili, že přes jejich pozemek bylo při změně územního plánu (v roce 2009) schváleno vedení vodovodní a kanalizační sítě. Nikdo vlastníky pozemku, kteří po celou dobu usilovali o možnost výstavby a byli v kontaktu s úřadem, o novém záměru neinformoval. V celé lokalitě jsou jediní takto postižení změnou ÚP. (Při jednání za mojí osobní účasti zástupci jednoho odboru města tvrdili, že je kanalizace vedena na pozemku plánované komunikace a tloušťka čar neumožňuje přesnější identifikaci). Stavební odbor nyní trvá na tom, že schválený ÚP s veřejně prospěšnou stavbou kanalizace na jejich pozemku vylučuje jiné využití.

V  tomto případě by bylo podle mého přesvědčení spravedlivé vedení sítě situovat do prostoru komunikace a rozdělit případná nutná omezení také mezi ostatní vlastníky parcel.               

Zadání, projednání a schválení územních plánů a jejich změn je oznamováno veřejnosti
a všem vlastníkům dotčených nemovitostí veřejnou vyhláškou. Vlastníci nemovitostí mohou do 15 dnů, nebo následně po veřejném projednání podat do 7 dnů námitky. K později podaným připomínkám nebo námitkám se nepřihlíží. ÚP a jeho změny jsou vydávány opatřením obecné povahy, jehož zákonnost může prověřit správní soud.

Pro přerovské vlastníky by to znamenalo další náklady a zdlouhavá řízení s nejasným koncem.

Obdobných případů, kdy se vlastníci nemovitostí vůbec nedověděli o stavbě veřejné infrastruktury na jejich pozemku, jsem jako zástupkyně VOP zaznamenala velký počet.

Změn ÚP bývá mnoho, např. Přerov provedl od schválení ÚP v roce 2009 celkem 8 změn, Lipník nad Bečvou od r. 2011 8 změn, novy ÚP města Hranice nabyl účinnosti od května 2016, předešlý schváleny v r. 1996 měl 22 změn.

Za celou dobu mé působnosti ve veřejné sféře jsem přes četné dotazy nenašla žádného vlastníka, který by každých 15 dnů sledoval a pročítal úřední desky. Pro mnohé vlastníky nemovitostí, zejména starší občany nebo bydlící v jiné obci, kteří nemají internet, je tato možnost z objektivních příčin, např. jejich zdravotního nebo věkového omezení vyloučena.

Vstřícnost k občanům a předcházení uvedeným případům by napomohlo informování obcí
o změnách ÚP prostřednictví medií a místních novin (zejména stručném obsahu o datech projednání).  

Při novém probíhajícím projednávání stavebního zákona budu prosazovat, aby pro případy většího počtu dotčených vlastníků nemovitostí byla komunikace zajištěna prostřednictvím datových schránek nebo předem oznámených emailových adres.
Pro občany bez této možnosti je v zájmu ochrany jejich vlastnických práv nutné uvažovat o klasickém písemném doručení oznámení.    

 

RNDr. Jitka Seitlová                                                                      V Přerově 27. 1. 2017

senátorka

      

Lhenice a jejich vejce: Lhenice zaplatí za chyby ministerstva

Vejce domácích slepic v obci Lhenice obsahují vysoce toxické PCB a dioxiny. Včerejší zpráva ČT také uvádí, že dlouhodobější konzumace vajec může způsobit vážné zdravotní důsledky. Je více než zřejmé, že příčinou kontaminace je více než 10 let nezabezpečený sklad vysoce toxických odpadů těchto látek v obci. Ohrožení zdraví v lokalitě je výsledkem dlouhodobé nečinnosti a zásadního pochybení ministerstva životního prostředí. Důsledky mají nést obyvatelé obce nejen zdravotními riziky, ale také finančním zadlužením obce řádově v částkách několika milionů. Jedině za těchto podmínek zahájí MŽP opatření k likvidaci toxických odpadů.

Záznam z jednání 25. schůze Senátu PČR ze dne 15.6.2016

25. schůze Senátu

15.06.2016

Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Tisk č. 280

Děkuji. Pane předsedající, vážený pane ministře, vážené senátorky a vážení senátoři. Možná nikdo z nás nečekal, že zrovna tato debata se otevře ne plénu, a vidím, že i řady jsou prořídlé a zřejmě řada senátorů je již rozhodnuta a proto je debata nezajímá. Přesto se v tuto chvíli zabýváme tématem navýsost zásadní.

Venkovní hudební produkce není ode dneška HLUKEM

1. 12. 2015

Dneškem nabývá účinnosti novela zákona "o ochraně veřejného zdraví", která nově stanoví, že venkovní hudební produkce nejsou hlukem.

Nebudou proto pro ně již dále stanoveny žádné hlukové limity, nespadají již do kompetencí státní správy a hygienických stanic.  Ministerstvo zdravotnictví zastává názor, že by měly být venkovní hudební produkce regulovány dobrovolně v rámci kompetencí samospráv vyhláškami vydaných obcemi.

S návrhem jsem nesouhlasila a spolu se mnou ani většina Senátu. Po vrácení návrhu PS byl ale Senát přehlasován.  Uvádím zde příběh, se kterým se na mne obrátil jeden z běžných občanů.

Spalovna se opět vrací do hry

13.11.2015 Přerovský a hranický deník Strana 1 Titulní strana
PETRA POLÁKOVÁ­UVÍROVÁ

Radní: Přerov má v ruce nástroj, a tím je referendum. Rozhodnou naši občané

Přerov – Před třemi lety protestovali v ulicích Přerova kvůli obavám ze vzniku spalovny rodiče malých dětí. Mluvilo se o dvou variantách – velká by spolykala 250 tisíc tun odpadu, menší hanácké ZEVO „jen" 100 tisíc. Po výměně stráží na radnici debaty načas utichly. Teď se ale znovu vracejí do hry – připomínky k Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje totiž zaslala na ministerstvo životního prostředí senátorka Jitka Seitlová.

Ochrana před hlukem dostala na frak

Tisková zpráva - 17. 9. 2015

Ochrana občanů před hlukem dostala včera ve Sněmovně pořádně na frak. Při projednávání návrhu novely zákona „o ochraně veřejného zdraví", vrácené Senátem Sněmovně mimo očkování také z důvodu hlukové problematiky a prolamovaní ústavní ochrany obydlí nepadlo o hluku ani slovo.

Monitoring: Nejaktivnější je v horní komoře Jitka Seitlová (Strana zelených) s 98% účastí, patnácti připomínkami k zákonům a šestatřiceti vystoupeními.

Žatecký a lounský deník | 17.8.2015 | Rubrika: Žatecko a Lounsko

V žebříčku aktivity zákonodárců se z okresu Louny umístil nejvýše politik TOP 09, obě ženy patří mezi poslanci a senátory jen k průměru

Okres Louny – Jakou mají docházku do práce? Kolik nových zákonů pomáhali vytvořit, kolik jich navrhli, kolik vznesli pozměňujících návrhů? Kolikrát vystoupili u řečnického pultu? Kolikrát se ptali vlády a dotazovali se na problémy? Jak aktivní jsou zákonodárci z okresu Louny?

Usnesení k Petici proti stavbě hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu v lokalitě "Horka"

 

SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 USNESENÍ

k Petici proti stavbě hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu v lokalitě „Horka“

Petice č. 16/18

 

 

VÝBOR

 

  1. konstatuje, že:

 

 • základním předpokladem pro dosažení konsensuálního a přijatelného řešení výběru lokality úložiště je zajištění účinné informovanosti, zapojení veřejnosti
  a zejména vytvoření právního rámce s jasně specifikovanou rolí a zapojení obcí
  do rozhodování v celém procesu,

 • proces přípravy a vyhodnocování lokalit vhodných pro další průzkumy možného budoucího úložiště neprobíhá v účinném dialogu s dotčenými obcemi
  a transparentně,

 • při rozhodování o zúžení počtu a vhodnosti sledovaných lokalit jsou výsledky řádných obecních referend nezpochybnitelným faktorem a nemohou být nahrazeny průzkumy veřejného mínění

   

 1. žádá SÚRAO:

   

 • o zajištění účinného poskytování informací o výsledcích geologických průzkumů, průzkumů veřejného mínění a dalších významných informací veřejnosti a zejména obcím a občanům dotčených obcí,

 • vytvoření organizačních a technicko-ekonomických podmínek pro průběžný dialog a komunikaci s dotčenými obcemi (lokální pracovní/občanské skupiny),

 • aby v zájmu důvěryhodnosti jejích představitelů a samotné Správy nepostupovala v rozporu s veřejně deklarovanými sliby, konkrétně o neprovádění průzkumů
  bez souhlasu obcí

   

 1. žádá MPO:

   

 • o naplnění platného ustanovení § 108 odst. 3 atomového zákona o předložení zvláštního zákona, který zajistí respektování zájmů obcí dotčených přípravou úložiště. Absence předpokládané zákonné úpravy je bariérou postupu přípravy lokality budoucího úložiště

   

   

 1. dává vládě ČR ke zvážení:

   

 • smysluplnost a efektivitu pokračování geologických průzkumů v současné situaci odporu obcí nejen v lokalitě „Horka“ proti přípravě možného budoucího úložiště
  a upozorňuje, že ve smyslu evropských a mezinárodních pravidel je předpokladem přípravy úložiště partnerství s dotčenými obcemi.  

   

      

   

   

   

   

 

Usnesení k Petici proti stavbě hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu v lokalitě "Horka"

 

SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 USNESENÍ

k Petici proti stavbě hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu v lokalitě „Horka“

Petice č. 16/18

 

 

VÝBOR

 

  1. konstatuje, že:

 

 • základním předpokladem pro dosažení konsensuálního a přijatelného řešení výběru lokality úložiště je zajištění účinné informovanosti, zapojení veřejnosti
  a zejména vytvoření právního rámce s jasně specifikovanou rolí a zapojení obcí
  do rozhodování v celém procesu,

 • proces přípravy a vyhodnocování lokalit vhodných pro další průzkumy možného budoucího úložiště neprobíhá v účinném dialogu s dotčenými obcemi
  a transparentně,

 • při rozhodování o zúžení počtu a vhodnosti sledovaných lokalit jsou výsledky řádných obecních referend nezpochybnitelným faktorem a nemohou být nahrazeny průzkumy veřejného mínění

   

 1. žádá SÚRAO:

   

 • o zajištění účinného poskytování informací o výsledcích geologických průzkumů, průzkumů veřejného mínění a dalších významných informací veřejnosti a zejména obcím a občanům dotčených obcí,

 • vytvoření organizačních a technicko-ekonomických podmínek pro průběžný dialog a komunikaci s dotčenými obcemi (lokální pracovní/občanské skupiny),

 • aby v zájmu důvěryhodnosti jejích představitelů a samotné Správy nepostupovala v rozporu s veřejně deklarovanými sliby, konkrétně o neprovádění průzkumů
  bez souhlasu obcí

   

 1. žádá MPO:

   

 • o naplnění platného ustanovení § 108 odst. 3 atomového zákona o předložení zvláštního zákona, který zajistí respektování zájmů obcí dotčených přípravou úložiště. Absence předpokládané zákonné úpravy je bariérou postupu přípravy lokality budoucího úložiště

   

   

 1. dává vládě ČR ke zvážení:

   

 • smysluplnost a efektivitu pokračování geologických průzkumů v současné situaci odporu obcí nejen v lokalitě „Horka“ proti přípravě možného budoucího úložiště
  a upozorňuje, že ve smyslu evropských a mezinárodních pravidel je předpokladem přípravy úložiště partnerství s dotčenými obcemi.  

   

      

   

   

   

   

Tisková zpráva: Peníze za anonymní akcie u společnosti Cidem, a. s. je ještě možné vyzvednout

Tisková zpráva

V Přerově 23. května 2016

Peníze za anonymní akcie u společnosti Cidem, a. s. je ještě možné vyzvednout

Akcie na doručitele tzv. anonymní měly být v zájmu zvýšení transparentnosti akciových společností zrušeny. V roce 2014 proto nabyl účinnosti zákon, který stanovil povinnost anonymní akcie přihlásit na jméno.

Valná hromada společnosti Cidem, a. s. rozhodla zrušit anonymní akcie ještě před nabytím účinnosti zákona. Její akcie na doručitele se staly neplatné 8. 8. 2014. Informaci společnost zveřejnila na webových stránkách a v obchodním věstníku tak, jak jí ukládal zákon a rozhodnutí valné hromady. Nepřihlášené anonymní akcie byly po uplynutí termínu společností vydraženy (19. 3. 2015) a výtěžek uložen na depozitu.

Vlastníky akcií byli běžní zaměstnanci firmy, kteří při jejím vzniku byli k jejich nákupu vyzýváni. Je ovšem zřejmé, že řada z nich se o jejich zrušení nebo možnosti prodeje výtěžku nedověděla. Nasvědčuje tomu minimálně to, jak mi firma potvrdila, že na depozitním účtu firmy leží z výtěžku dražby několik milionů korun. Společností zvolené formy zveřejnění totiž běžní občané obvykle nesledují, pro mnohé bývalé dělníky společnosti, dnes již důchodového věku, může být jejich dostupnost problémem.  

Jeden z bývalých zaměstnanců a akcionářů firmy se na mne s tímto problémem a žádostí o prověření postupu obrátil.

Je důležité, aby se vlastníci anonymních akcií dověděli, že si mohou peníze z výtěžku prodeje za akcie stále ještě vyzvednout, a to v sídle společnosti. Cena akcie dosahuje kolem 2 388 Kč. V současnosti nelze vyloučit, že by i pro tyto finanční nároky mohla být uplatněna promlčení lhůta 3 let, například termín k nabytí účinnosti dražby akcií.            

 

Pozn. Výše popsaný proces zrušení akcií na doručitele zvolený společností Cidem, a. s. proběhl mimo režim zákona 134/2013 Sb., o zvýšení transparentnosti akciových společností. V průběhu šetření případu uvedené společnosti jsem však navíc zjistila, že není obecně postaven na jisto právní názor na anonymní akcie, které nebyly v termínu stanoveném zákonem tj. do 30. 6. 2014 předloženy příslušným akciovým společnostem k jejich výměně. Ze zatímní písemné korespondence s odbornými garanty zákona vyplývá, že akcionáři mají nadále v majetku své akcie, jen s dočasně omezenými právy.          

 

                RNDr. Jitka Seitlová

místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj,

veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR

Jaký byl rok 2015 Jitky Seitlové v Senátu?

Jaký byl rok 2015 Jitky Seitlové?

Práce v Senátu

Jitka Seitlová je v Senátu místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, členkou Podvýboru pro dopravu a energetiku, Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a místopředsedkyní Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí. V prvním roce svého mandátu od roku 2014 byla zpravodajkou u  10 zákonů a mezinárodních dohod,  spolupředkladatelem 3 návrhů zákonů.  

Jaký byl rok 2015 senátorky Seitlové v regionu?

Tisková zpráva pro tiskovou konferenci, která se koná 17. prosince 2015 v Přerově

Těžiště činnosti senátora představuje jeho role v legislativním procesu přijímání zákonů. Podle zařazení do výborů Senátu může být stanoven zpravodajem návrhu zákona, tedy jakýmsi gestorem odpovídajícím za jeho věcnou a legislativní správnost.

Stavební úřady jdou na ruku provozovatelům skládek. Stát si před tím musí přestat zakrývat oči.

Prohlášení pro tiskovou konferenci, která se konala 13.8.2015 v Praze.

Nejen skládky odpadů, ale také skládky zeminy představují velký problém, se kterým se správní orgány nedokážou uspokojivě vypořádat. Provozovatelé skládek si v současnosti doslova dělají, co chtějí, a stavební úřady mlčí. Na jejich nepochopitelnou nečinnost upozornily na dnešní tiskové konferenci bývalá zástupkyně veřejného ochránce práv a senátorka Jitka Seitlová, poslankyně Věra Kovářová a pražská radní pro životní prostředí Jana Plamínková.

Stavba úseku D1 z Lipníka do Přerova může konečně začít. Start u slavnostního poklepání na základní kámen v Trnávce jsem si nenechala ujít.

dalnice-d1Slavnostní zahájení léta připravované výstavby předposledního úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou jsem si nemohla nechat ujít. Poklepání na základní kámen se konalo v úterý 14. července 2015 v Trnávce. Stavba části dálnice dlouhé více než 14 kilometrů má přijít na 2,7 miliardy korun.

 

 

Pojišťovna Morava: Správné adresy, na které se mohou obrátit věřitelé

Konkurz Pojišťovny Morava se snad již chýlí ke konci. Lidé, kteří se po krachu pojišťovny v roce 1998 přihlásili do konkurzního řízení, mají během příštích měsíců šanci na konečné vyrovnání. Odškodnění by mohlo dosáhnout necelých 30 procent původní pohledávky," zjistila senátorka Jitka Seitlová, které to na její dotaz iniciovaný stížnostmi věřitelů z regionu Přerovska odpověděl dozorující soudce konkurzního řízení JUDr. Jan Kozák.

Soudce současně senátorku požádal, aby v případech, kdy některý z věřitelů nebyl ještě nyní osloven, zaslal své kontaktní údaje (adresa, telefon nebo email, číslo účtu) správci konkurzní podstaty nebo dozorujícímu soudci na tyto adresy:

Mgr. Antonín Strouhal, Dvořákova 635/4, 602 00 Brno

Mgr. Jan Kozák, Krajský soud v Brně, Husova 15, 601 95 Brno

 

18 let po povodních na Přerovsku se snad klienti pojišťovny Morava konečně dočkají odškodnění

1.7. 2015 – tisková zpráva

 

V těchto dnech je to přesně 18 let, kdy Přerovsko zasáhly ničivé povodně. Obrovské škody na majetku způsobily i klientům pojišťovny Morava, kteří se do dnešního dne nedočkali odškodnění. Pojišťovna se totiž rok po povodních dostala do konkurzu, který dosud trvá. Nyní se snad konečně chýlí ke konci a věřitelé mají šanci na vyrovnání. Do případu se už v roce 1998 vložila i senátorka Jitka Seitlová. Dnes se na ni klienti pojišťovny obracejí znovu.

Lidé v SVJ nemohou zůstat ohroženi dluhy neplatičů

1.7. 2015 - tisková zpráva

S žádostí o pomoc se na senátorku Jitku Seitlovou obrátili zástupci Společenstev vlastníků jednotek (dále SVJ) v Přerově. Hrozí, že již nebudou moci opakovaně hradit nevymahatelné 200 až 300 tisícové dluhy za vlastníky -neplatiče služeb ve společných domech. Senátorka zjistila, že obdobných případů zejména v sociálně slabých regionech ČR rychle přibývá.

Moderovala jsem seminář o stavu a výhledu životního prostředí v ČR a EU

9. června 2015

V úterý 9. června jsem moderovala mezinárodní odborný seminář na téma Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU. Seminář uspořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a konal se při příležitosti představení evropské zprávy SOER 2015 vydávané každých 5 let EEA.

Chyby na www.nasipolitici.cz občas matou

Webové stránky http://www.nasipolitici.cz/ tak trochu matou ty, kteří se snaží dohledat údaje o mé osobě. Převzaté chyby se občas objevují v médiích, v kontaktech uvedená e-mailová adresa na mě zase způsobuje komplikace v komunikaci s těmi, kdo se na mě obracejí.

A protože se zatím nedaří dovolat na správce jmenovaného serveru a opravit chyby, uvádím na pravou míru, že jsem nestraník a kandidovala jsem nejen za Stranu zelených, ale také za KDU-ČSL.

Na stránkách je taky mylně uvedená moje e-mailová adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., která už nefunguje. Správné kontakty naleznete zde http://www.seitlova.cz/kontakt

 

Senátoři bouřlivě diskutovali o hluku. Nakonec odmítli tři ze změn, které navrhli poslanci.

Senátoři na svém včerejším plénu odmítli tři ze změn, které obsahovala hluková část novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Hrozilo, že ochrana před hlukem bude omezena, prolomena ústavní ochrana obydlí a významně zasažena práva osob v ochranných pásmech letišť.

Lidé by například neměli ochranu před hlasitou hudební produkci z předzahrádek. K novele měl výhrady senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, který dokonce navrhoval úplné zamítnutí zákona.

Autorkou pozměňovacích návrhů, které senátoři schválili, je Jitka Seitlová. O co konkrétně šlo?

Hrozí, že ochrana před hlukem bude omezena a část ochranných opatření přenesena z původce na postiženého

Ještě slabší ochrana před hlukem než dříve?

Ze změn obsažených v návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví to tak vypadá. Zákon projednají senátoři na příštím plénu ve středu 17. června. Zpravodajkou zákona, která analyzovala část týkající se protihlukové ochrany, je senátorka Jitka Seitlová. Ta také upozorňuje na navrhované zásadní změny v neprospěch osob hlukem postižených:

Dálnice z Přerova do Lipníku se může začít stavět. Úsek do Říkovic se komplikuje.

Přerov – Výběrové řízení na stavbu dálnice z Přerova do Lipníku je platné a vítěz tendru může začít někdy kolem července stavět. O něco nejasnější situace nastala v úseku z Přerova do Říkovic. Kvůli plánované průmyslové zóně se termín může oproti původnímu plánu zbrzdit. Vyplynulo to z jednání pracovní skupiny, kterou svolala již podruhé senátorka Jitka Seitlová. Sezení se uskutečnilo v pondělí 8. června.

Stoleté jubileum trvání Svazu spolků krajanů ve Švýcarsku

Při mé návštěvě švýcarského Bernu jsem se v polovině dubna jako místopředsedkyně Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí účastnila oslav 100 letého trvání Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku. Jejich vztah k České republice a zájem o její budoucnost dokumentuje vystoupení mé téměř jmenovkyně paní Dany Seidlové, vnučky J. S. Gutha Jarkovského.

Přepis její řeči si zde dovoluji s jejím svolením zveřejnit. Zejména upozorňuji na poslední věty projevu, se kterými se plně ztotožňuji.

Vyrábíte si ekologicky šetrnou elektřinu? Odteď za to budete muset platit daň

Tisková zpráva - 14.5. 2015

Domácnosti vyrábějící ekologicky šetrnou elektřinu pro vlastní potřebu budou muset nově platit daň z elektřiny. Senát včera přijal rozsáhlou novelu energetického zákona, která to umožní. I když někteří senátoři poukazovali už ve svých výborech na řadu legislativních chyb, většina jich na plénu nakonec rozhodla, že se předlohou nebudou vůbec zabývat.