Tisková zpráva, Ušetříme na úkor bezpečnosti?

 

Tisková zpráva

V Přerově 25. července 2016

 

Ušetříme na úkor bezpečnosti?

Dálniční křižovatka Přerov – sever na D1 má být oproti původně schválenému projektu postavena jinak. Křižovatku ve tvaru známého tzv.“ trojlístku“ má nahradit útvarová s okružním principem, řešená nestandardně. Stejná křižovatka v České republice zatím není. Ve srovnání s původním návrhem bylo sice dosaženo nižších stavebních nákladů, avšak za cenu nepřehlednosti křižovatky pro řidiče a vysokých bezpečnostních rizik.

Důvodem změny původního plánu bylo hledání finančních úspor, zadané tehdejším ministrem dopravy na počátku roku 2014. Aby nedošlo ke kolizi se schváleným územním rozhodnutím původního návrhu, byl projektant limitován také pozemky původního záboru. Výsledkem je nový návrh křižovatky, pro kterou bezpečnostní audit uvádí hned několik vysokých bezpečnostních rizik (VUT v Brně, duben 2015). Hlavním problémem jsou navržené velmi krátké průpletové úseky a připojení a odpojení pěti větví na délce cca 400 m. To způsobí horší orientaci řidiče a zkrátí čas, po který bude moci reagovat na změnu směru a dopravní značení.

Navržené krátké průpletové úseky v délkách cca 100 a 150 metrů se zásadně liší od odborných doporučení, které uvádí délku minimálně 250 metrů. Aby byly splněny alespoň minimální požadavky právních předpisů a technických norem, bude na některých částech nově budované křižovatky rychlost omezena až na 40 km/h (viz. mikrosimulace). Úspora stavebních nákladů křižovatky se pohybuje od 343 mil. do 250 mil. korun, což ovšem z celkových nákladů na dostavbu propojovaných úseků D1 0136 a 0137 činí úsporu v řádu několika procent.

Dopravní experti a projektanti, se kterými jsem situaci konzultovala, se shodují v názoru, že křižovatka bude nepřehledná Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, na můj dotaz uvádí, že průjezd křižovatkou bude pro některé směry složitější, zejména pro směr Olomouc – Přerov. Nepříjemná bude dále hlavně pro řidiče jedoucí od Rokytnice, kteří budou muset např. obkroužit celý okruh. Zástupci ŘSD ČR a projektanti potvrdili, že původní řešení se jevilo také jako technicky vhodnější.

 

Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR v odpovědi, kterou jsme obdržela 14. července 2016 přímo uvádí: „ Křižovatka vykazuje množství kolizních míst, rizik a z tohoto důvodu neshledáváme navrhované řešení jako bezpečné“.

Všichni netrpělivě očekáváme dobudování chybějící části D1 kolem Přerova. Ještě v červenci 2013 se počítalo s původním řešením křižovatky „trojlístku“ (viz. bezpečnostní audit), které má zpracovanou projektovou dokumentaci do stupně pro stavební řízení. Posouzení ve zrychleném řízení EIA, do kterého je celá stavba nyní zařazena, může být podle slov ministra životního prostředí nejdříve v říjnu. Teprve pak lze předložit ke schvalování aktualizované podklady pro územní a stavební rozhodnutí. K zdržení časových termínů dostavby dálnice, o kterou společně usiluji, by tak návratem k původnímu řešení nemuselo nutně dojít.        

V EU patří ČR na poslední místa bezpečnosti silničního provozu. Na nehodovosti se významně podílí právě zejména stavební a dopravně technické parametry pozemních komunikací. Křižovatky a dopravní řešení, která se musí přizpůsobovat staré síti a zástavbě, znamenají vždy určitá bezpečnostní rizika a kompromisy. Podle mého přesvědčení by ale nová a vždy nákladná dálniční křižovatka, budovaná pro další desítky let de facto
,,na zelené louce“, měla vykazovat ty nejlepší bezpečnostní parametry, nikoliv vysoká bezpečnostní rizika jako je tomu u MUK Přerov - sever. Jsem přesvědčena, že není správné, aby se šetřilo na úkor bezpečnosti silničního provozu, za cenu zvýšeného rizika kolizí a dopravních nehod, tedy ohrožení majetků, zdraví a životů osob, účastníků silničního provozu. Domnívám se, že ve srovnání s těmito hodnotami ztrácí odůvodnění změny snížením nákladů zcela svou váhu.

Snahou všech dotčených státních orgánů a organizací by mělo být úsilí o vytváření bezpečného dopravního prostoru, neboť dokáže velmi účinně eliminovat vznik dopravních nehod. S tímto názorem Ředitelství dopravní služby Policejního prezidia se plně ztotožňuji. Dovoluji si proto opakovaně požádat ministra dopravy o vyhodnocení obou návrhů křižovatek a o to, aby další kroky k realizaci směřovali k bezpečnější variantě.      

Snížení a předcházení nehodovosti bylo panem ministrem deklarováno jako jedna z jeho priorit. Věřím, že situaci zváží a napraví do stavu souladného s veřejným zájmem bezpečného dopravního prostoru nově připravovaných a budovaných staveb.      

 

 

 

                                                              RNDr. Jitka Seitlová

                                                                                                         místopředsedkyně výboru pro územní rozvoj,

                                                                veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR    

Tisková zpráva Senátoři tří krajů žádají urychlení Palačovské spojky

Tisková zpráva

V Kroměříži 21. července 2016

Senátoři tří krajů žádají urychlení Palačovské spojky

Obce na hranici tří krajů Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského jsou neúměrně zatěžovány a jejich občané ohrožováni transitní dopravou těžkých kamionů. Chybí totiž necelých 5 km dálniční dopravní spojky. Denně projede technicky a bezpečnostně neodpovídajícími silnicemi II. a III. třídy obcí Hustopeče nad Bečvou, Vysoká, Lešná, Hranice na Moravě a v trase Nový Jičín Hodslavice až 12 000 vozů tranzitní dopravy.

Jednání o jejím vybudování trvají již více než 17 let. Pro stavbu jsou již připravena napojení zprovozněných křižovatek MUK Palačov a MUK Lešná.

Senátoři volebních obvodů na pomezí tří krajů vytvořili pracovní skupinu s dotčenými starosty obcí, zástupci krajů a odborníky, která stavbu sleduje a podporuje.

Deklarací žádají ministra dopravy, aby stavbu urychlil a zařadil do programu investic Ministerstva dopravy ČR, tak aby mohla být dokončena v tomto investičním období.

Deklarace byla předána u příležitosti návštěvy ministra dopravy Ing. Dana Ťoka ve Zlínském kraji, týkající se dopravní problematiky regionu, dne 21. 7. 2016 přímo panu ministrovi v Kroměříži.

   

Palačovská spojka

 

RNDr. Jitka Seitlová

místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj,

veřejnou správu a životní prostředí

 

Příloha: Deklarace senátorů tří krajů k Palačovské spojce

Deklarace senátorů tří krajů k Palačovské spojce

Tzv. Palačovská spojka je navrženou novou silnicí I/35 Lešná - Palačov, která má řešit propojení silnice z Valašského Meziříčí na silnici I/48 u Palačova, prostřednictvím již zprovozněných nových MÚK Palačov a MÚK Lešná.  

Celková délka I. etapy trasy činí 4,9 km v úseku Lešná – Palačov. Druhá etapa v úseku Dub – Palačov (přeložka R 48) je dlouhá 3,7 km. Náklady na stavbu dosahují objemu cca 2,9 mld korun. Stavba se nachází na území tří krajů.

Spojka umožní propojení severní mezinárodní dálniční a silniční trasy směr Ostrava – Polsko s mezinárodní silniční komunikací směr Zlín – Slovensko.

Těžká kamionová doprava v současnosti využívá k přejezdu zcela nevyhovující komunikaci II. a III. třídy procházející obcemi.

Palačovská spojka má zásadní význam pro odlehčení zejména těžké nákladní dopravy např. města Hranice na Moravě (odlehčení od až 12 tisíc automobilů tranzitní dopravy denně, snížení počtu nehod ročně až o 172 nehod a záchrana 2 lidských životů), spádových oblastí měst Nový Jičín, Valašské Meziříčí a obcí Hustopeče nad Bečvou, Poruba, Vysoká, Lešná, Palačov, Hodslavice nebo lázně Teplice nad Bečvou.  

Zprovozněním Palačovské spojky by stávající zatížení silnice I/57 kamionovou dopravou v úseku Nový Jičín - Hodslavice kleslo až o 80%.

Palačovská spojka sníží bezpečnostní rizika současné dopravy a zamezí pokračování destrukce komunikací konstrukčně nevyhovujících těžké kamionové dopravě.

 

Příprava stavby Palačovské spojky

Byla zahájena již před rokem 2000, EIA provedena v červenci 2007, územní rozhodnutí bylo vydáno v říjnu 2010.

Již v roce 2011 byla zaslána MD ČR petice obcí a občanů regionu, která žádala urychlení zahájení realizace spojky dříve než v tehdy předpokládaném roce 2018.

Centrální komise MD ČR dala souhlas ke stavbě v dubnu 2015.

V roce 2016 by měla být hotova dokumentace pro stavební povolení a zahájeny výkupy pozemků.

Ministr dopravy ČR Prachař slíbil realizaci spojky v roce 2017.    

 

Stavbu jako jednu z hlavních dopravních priorit podporují kraje:

Moravskoslezský - (prioritní podpora vyjádřená také přímo usnesením zastupitelstva kraje č. 1311/27 ze dne 15. 3. 2015)

Olomoucký - realizace Palačovské spojky je součástí programového prohlášení Rady kraje jako stavba důležitá nejen pro občany okolních obcí, ale i pro celý Olomoucký kraj

Zlínský

 

Palačovská spojka byla jednou z priorit doporučení Luhačovické výzvy (29. 4. 2015 Zlín, Moravské dopravní fórum) v oblasti silniční infrastruktury, jako součást dopravního propojení krajů v ose východ – západ a sever – jih, a v mezinárodním kontextu se sousedními regiony a zeměmi.  

 

 

Senátoři a členové pracovní skupiny k Palačovské spojce

S ohledem na tíživou dopravní situaci v hraničním území tří moravských krajů  stejně jako ve světle výše uvedených skutečností vyjadřují:

podporu a zapojení do spolupráce probíhající přípravě stavby

naléhavě vyzývají k urychlení realizace Palačovské spojky, zejména v její první etapě v úseku Lešná – Palačov

jsou názoru, že dobudování pouhých 4,9 km dálniční Palačovské spojky může zásadním způsobem posílit bezpečnost silničního provozu, zrychlit a zkvalitnit regionální a mezistátní silniční dopravu na evropských tranzitních trasách

žádají o zahrnutí stavby aktuálně do oficiálního seznamu programu investic MD ČR do roku 2020+.

 

Společně za členy regionální pracovní skupiny k Palačovské spojce

Jiří Čunek , senátor volebního obvodu č. 77 a starosta města Vsetín

Ing. Zdeněk Besta, senátor volebního obvodu č. 67

RNDr. Jitka Seitlová, senátorka volebního obvodu č. 63

 

Dne 21. července 2016

Tisková zpráva Zákon o insolvenci obcí má zpoždění, Turovice jdou do dražby

Tisková zpráva

V Přerově 18. července 2016

 

Zákon o insolvenci obcí má zpoždění, Turovice jdou do dražby

Šance pro oddlužení obce Turovice je stále malá. Na rozestavěný dům s pečovatelskou službou a k němu přilehlé pozemky byla nařízena dražba, která by měla proběhnout
19. 7. 2016. Její výnos, ale nepokryje vysoké zadlužení obce. Výsledná dražební cena dražených nemovitých věcí je stanovena ve výši cca 31 mil. korun, nejnižší dražební podání činí 20,6 mil korun. V případě opakované dražby by nejnižší dražební podání kleslo na polovinu. Cena rozestavěného a několik let nevyužívaného objektu přes péči a snahu obce s časem klesá.

Obec, která hospodaří s rozpočtem kolem 2 milionů korun, přijala v letech 2006 - 2007 ze státního rozpočtu investiční dotaci ve výši 44,5 milionů korun na výstavbu objektu 52 chráněných bytů. Projekt ale nebyl dokončen a obci bylo nařízeno (2010) vrácení dotace a zaplacení penále ve výši 100%. Správce daně následně zřídil zástavní právo ke všem nemovitostem obce, její veškeré příjmy jsou zasílány správci daně. Obecní rozpočet hlídá finanční úřad.

I kdyby obec ušetřila každým rokem polovinu rozpočtu, musela by být i po výnosu z dražby pod restrikcí finančního správce výdajů a dluh splácet asi dalších 60 let.

Možnost prominutí penále, o kterou jsem žádala v březnu loňského roku Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo), je bohužel uplynutím řady let od vydání platebního výměru obci zákonem o rozpočtových pravidlech, zejména jeho novelou z roku 2011, zcela vyloučena.

Obec Turovice patří spolu s mediálně známou Bublavou a Prameny ke třem obcím v ČR s nejvážnějším dluhovým problémem, tzv. dlouhodobým vysokým rizikem platební neschopnosti. Příčinou jejich situace byly podle ministerstva chybná investiční rozhodnutí nebo nařízení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně.  

Vývoj těchto zadlužených obcí ohrožují zejména nedostatek prostředků pro správu a opravy majetku nebo náhlé výdajové potřeby.

Řešením současné, pro rozvoj ale i běžnou údržbu a správu obce patové situace, by byla možnost insolvence obcí, tedy zákonem stanovený způsob úpadku. Ministerstvo se touto možností zabývá již od roku 2010 a také Legislativní rada vlády vydala doporučení zabývat se řešením úpadku územních samosprávných celků. Stejný požadavek vznesl o rok později příslušný výbor Sněmovny. Současná vláda uložila ministerstvům financí a spravedlnosti předložit návrh zákona umožňující úpadek obce nebo kraje do konce loňského června. Na můj dotaz odpovědělo ministerstvo financí, že zatím marně žádá ministerstvo spravedlnosti o předložení jejich návrhu???

Vzhledem k velmi přísným podmínkám dotací z evropských a národních fondů nelze ani do budoucna vyloučit další případy nařízených odvodů za porušení rozpočtové kázně a stejný osud obcí jako mají Turovice. Nyní tedy s napětím a netrpělivostí očekávám řešení, které již mělo být předložené ministerstvy do vlády více než před rokem. Je to důležité nejen pro občany Turovic.    

 

 

RNDr. Jitka Seitlová

místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj,

veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR

Zahradní slavnost v Hranicích na Moravě

V červnu jsem se zúčastnila v Hranicích na Moravě zahradní slavnosti pořádanou Galerií M+M a paní Musilovou. Akce se vydařila, byl připravený pestrý program pro všechny zúčastněné i účinkující, vystoupil například dětský pěvecký sbor, folklórní soubor Rozmarýnek, mažoretky a také nechybělo dětské divadelní představení.

Ceny Enersolu byly rozdány

Enersol - Program environmentálního vzdělávání v tématech OZE, energetických úspor a omezování emisí, zejm. v dopravě

Cílem projektu je vytvořit systém vzdělávání v tématech obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě vhodný do školních vzdělávacích programů Naučit žáky a studenty vytvořit si a vyjádřit svůj názor na daná témata před veřejnostíVytvořit partnerské prostředí škol a firem, zejména z oblasti energetiky, strojírenství, stavebnictví, dopravy a zemědělství ke sdílení informací.

S vítznou školou, která získala cenu Enersolu

Tisková zpráva: Desítky tisíc korun pro vlastníka navíc za zboření svého domu s konzolou elektrického vedení

Tisková zpráva

V Přerově 23. května 2016

 

Desítky tisíc korun pro vlastníka navíc za zboření svého domu s konzolou elektrického vedení

Nepříjemné překvapení čeká na všechny, kteří chtějí opravit nebo zbořit dům a mají na něm prvek energetické distribuční sítě, například konzolu elektrického vedení. Energetický zákon totiž v § 47 odst. 2 stanovuje povinnost uhradit instalaci a vybudování nového zařízení majiteli nemovitosti, pokud dojde k jeho posunu nebo nové technologii. Nové zařízení přitom stojí 50 - 100 tisíc korun.

Nyní takové náklady hrozí vlastníkům domů jedné z obcí na Lipensku, ve které je elektrická síť vedena na konzolách jednotlivých domů. Vlastníci chtějí na místě chátrajících domů, tzv. „sboru“ postavit nový, někteří plánují potřebnou rozsáhlou rekonstrukci objektu.

Energetický zákon (458/2000 Sb.) stanoví právo společnosti na věcné břemeno na nemovitosti. Provozovatel přepravní nebo distribuční společnosti má podle energetického zákona právo na zřizování a provozování distribučních zařízení i na cizích nemovitostech (např. § 59 odst. 1 písm. e. zákona). Vlastník stavby nebo pozemku musí zpravidla přijmout navržené situování prvku energetické sítě.

Vlastník nemovitosti má právo na náhradu a takové omezení vlastnického práva. Nyní se podle znaleckých ocenění stanovuje ve výši několika tisíc korun. Před rokem 1990, kdy byly instalovány konzoly v naší obci, dosahovala náhrada sotva několika stovek korun. Většina dotčených o této možnosti vůbec nevěděla, část z nich zejména na vesnicích z obavy perzekuce režimem při jakémkoliv požadavku vyplývajícím z práva na vlastnictví o náhradu nežádala.

 Vlastníci v našem případě byli povinni desítky let věcné břemeno strpět a nyní by měli být ještě potrestání násobně vyšší cenou za vybudování nového zařízení energetické sítě.   

Náměstkyně MPO ČR na můj písemný dotaz uvedla, že na takové případy nelze aplikovat příslušná ustanovení energetického zákona o přeložkách. ČEZ distribuce, a.s., která rozvodné sítě spravuje, však v písemné odpovědi trvá na povinnosti vlastníka nemovitosti hradit náklady ve všech případech, kdy má vlastník v úmyslu provést stavební úpravy, které vyvolají nutnost přesunu nebo nahrazení zařízení jiným technickým řešením.      

Povinnost pro vlastníky nemovitostí hradit náklady na nové zařízení distribuční sítě, například v případech potřebné údržby, rekonstrukce nebo zboření objektu, na němž je umístěno, je podle mého názoru, v naprostém rozporu s tím, co je možné chápat jako spravedlivé.

Řešením pro tyto případy může být oficiální stanovisko garančního ministerstva, které ovšem provozovatel nemusí respektovat nebo podání ústavní stížnosti dotčeným vlastníkem nemovitosti na zrušení zákonné povinnosti. Nejúčinnější se mi ale jeví změna zákona jednoznačně vylučující obdobné případy z povinnosti hrazení nákladů na nové zařízení distribuční sítě. Proto z podnětu občanů regionu připravuji podání návrhu změny energetického zákona.

 

 

 

                 RNDr. Jitka Seitlová

místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj,

veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR

 

Tisková zpráva: Věřitelé Pojišťovny Morava pokud jste to ještě neudělali, nahlaste své aktuální kontakty konkurznímu správci

Tisková zpráva

V Přerově 23. května 2016

Věřitelé Pojišťovny Morava, pokud jste to ještě neudělali, nahlaste své aktuální kontakty konkurznímu správci

Konkurz Pojišťovny Morava by měl být po 17 letech konečně uzavřen.

S informací o tom, že Krajský soud v Brně rozhodl dne 21. dubna 2016 o rozvrhu výtěžku ze zpeněžení majetku zařazeného do soupisu konkursní podstaty, mne dopisem informoval soudce Krajského soudu Mgr. Jan Kozák. Současně mne požádal, abych informovala věřitele konkursního řízení, kteří se na mne obrátí, o vydaném rozhodnutí, neboť pro jeho zveřejnění zvolil pouze webovou stránku (http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?verzeid=4807837),
Obchodní věstník a úřední desky vybraných obvodních a okresních soudů. Jednotlivým věřitelům nebude krajským soudem usnesení zasíláno. Pro tuto formu doručení, kterou platné právo umožňuje, se dle jeho sdělení rozhodl z důvodu urychlení procesu, neboť soud eviduje cca 5000 věřitelů a rozhodnutí včetně přílohy obsahuje 50 obou stran.

Podle obsahu usnesení bude každá pohledávka zjištěná a zařazená ve druhé třídě (tedy všechny pohledávky mimo úpadcových zaměstnanců a nároků účastníků z penzijního připojištění) uspokojena poměrně do výše 25,0709%. K uspokojení pohledávek bude použito 46,735.414,48 Kč. Jednotlivé pohledávky budou uspokojeny podle seznamu uvedeného v příloze usnesení.

Podle žádosti soudce Mgr. Jana Kozáka je pro řádnou a plynulou realizaci rozvrhu vhodné, aby zařazení věřitelé v příloze usnesení sdělili správci konkursní podstaty (pokud tak již neučinili) číslo svého bankovního účtu, případně uvedli kontaktní adresu, na kterou bude možné určenou částku zaslat formou složenky. Převod částky na bankovní účet je s ohledem na rychlost a ekonomii řízení preferovaným způsobem výplaty. Adresa správce konkursní podstaty je: Mgr. Antonín Strouhal, advokát AK Dvořákova 4, 602 00 Brno. 

Vzhledem k době trvání konkursu mohlo podle mého názoru dojít k změnám řady údajů nezbytných pro výplatu věřitelům. Rozhodnutí o rozvrhu výtěžku jsem se proto rozhodla umístit také na moje webové stránky, kde je naleznete pod adresou: http://www.seitlova.cz/images/interpelace/5.pdf

 

 

               RNDr. Jitka Seitlová

místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj,

veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR

Tisková zpráva k Panelové diskusi „Znečistění zápachem,, – otevřená otázka zákona o ochraně ovzduší 12. 4. 2016 v Senátu Parlamentu ČR

Tisková zpráva k Panelové diskusi „Znečistění zápachem,, – otevřená otázka zákona o ochraně ovzduší 12. 4. 2016 v Senátu Parlamentu ČR

 

Občané a obce žádají účinnou právní ochranu proti zápachům

 

Dlouhodobé nebo opakující se intenzivní zápachy znepříjemňují životní pohodu a mohou negativně působit na naše zdraví.

 

Zápachy jsou proto v úvodních ustanoveních zákonů o ochraně ovzduší již od roku 2002 zahrnuty mezi znečisťující látky, před kterými mají být občané chráněni. Účinné právní nástroje vymahatelnosti ochrany před zápachy ovšem od roku 2012 chybějí!

 

Postupy měření pachů stanovené v roce 2002 a následně v roce 2005 vyhláškou, se v praxi ukázaly jako nevhodné. Místo hledání nápravy byly právní nástroje ochrany před zápachy s přijetím současného zákona o ochraně ovzduší ( 201/2012 Sb.) zcela vypuštěny.

 

Pro desítky měst a obcí se silné zápachy z chemických provozů, bioplynových stanic, živočišných velkochovů nebo ČOV staly neřešitelným problémem omezujícím v některých případech jejich rozvoj. Lidé nechtějí žít v zápachu, stěhují se, jiní podnikatelé nemají zájem zde investovat, cena nemovitostí klesá. Tvrzení MŽP, že nástroje ochrany před zápachy existují, vyvrací praxe starostů a úředníků ČIŹP a krajských úřadů. Zastupitelstvo Středočeského kraje uložilo v březnu letošního roku hejtmanovi kraje iniciovat novelu zákona o ochraně ovzduší se stanovením emisního limitu pro pachové látky. Výčet některých lokalit s aktuálním problémem zatěžujícím občany je uveden v závěru této zprávy.

 

Podle dotazníkového průzkumu zkušeností a názorů obcí provedeného v roce 2012
a opakovaně počátkem letošního roku, je zápachy postiženo stále více obcí. Z 698 obcí, které reagovaly na dotazníky, odpovědělo 609 obcí kladně na otázku, zda má být zákon o ochraně ovzduší doplněn tak, aby mohly úřady účinně ochranu vymáhat. Zápach z průmyslu
a zemědělství trápí o 584 obcí více, než v roce 2012. Je evidentní, že snížení kvality života občanů vlivem pachů ze zemědělství a průmyslu stále narůstá, právě z důvodů absence limitů. Petici proti zápachům a pro dořešení účinné právní ochrany vystavené koncem letošního února již podpořilo stovky občanů.

Současně běžně dostupné a v praxi uplatňované technologie umožňují zápachy měřit a účinně eliminovat. Zejména za posledních 10 let bylo dosaženo v této oblasti významného technologického pokroku.

 

Řada firem v zájmu dobrých vztahů s okolím zajišťuje technickou ochranu proti znečisťování zápachy dobrovolně. Dobrým příkladem může být Preol, a.s. Lovosice. Stanovení alespoň doporučených limitů by mnohé firmy přivítaly jako jistotu před neoprávněnými stížnostmi.

 

Ochrana před zápachem není regulována žádným předpisem EU. Mnoho vyspělých, nejen evropských zemí, občany před znečištěním pachy chrání svými interními předpisy (USA, Kanada, Japonsko, Nový Zéland). Hned v našem sousedství jsou to zejména Rakousko nebo SRN, dlouholetou zkušenost s legislativou proti zápachům má Nizozemí, Anglie, Belgie, Dánsko, Itálie, Skotsko, novou legislativu připravuje Polsko, Řecko a Rusko.

 

Ve světle výše uvedeného je proto žádoucí, aby do nyní projednávané novely zákona byla zařazena definice obtěžujícího zápachu, doplněná o číselné hodnoty a zmocnění pro MŽP
k stanovení způsobu určení specifických emisních limitů pachových látek.

 

V Praze 12. dubna 2016

 

Za pracovní skupinu „proti zápachům“            

 

Jitka Seitlová, místopředsedkyně výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životního prostředí Senátu PČR

 

…………………………………………………………………………………………………...

Výčet některých z mnoha obcí potýkajících se s problematikou zápachů a jejich zdrojů:

Praha

Praha 13 – výroba krmiv - VAFO PRAHA, s.r.o., Chrášťany

Praha 6 – pražská čistírna odpadních vod – ÚČOV Praha

Středočeský kraj

Nymburk – fa AZOS CZ.,

Libušín – kompostárna

Vrdy – výroba biolihu

Hostivice – zpracování plastů

Dobrovice – výroba biolihu

Nehvizdy- potravinářský průmysl

Jihočeský kraj

Český Krumlov – sušení dřeva CARTHAMUS, a.s.

kraj Vysočina

Ovesná Lhota - zemědělské družstvo

Velké Meziříčí - zpracování plastů

Herálec – bioplynová stanice

Jihomoravský kraj

Hroznová Lhota – zemědělské družstvo, bioplynová stanice ROLNICKÁ, a.s.

Liberecký kraj

Liberec – zpracování “kafilátů“ výroba bionafty, barvení látek

Pardubický kraj

Makov – produkční farma - vepřín   DRUPOK Svitavy, a.s.

Ústecký kraj

Ústí nad Labem - zpracování „kafilátů“ výroba bionafty, Čistírny odpadních vod

Zlínský kraj

Těšnovice - vepřín SZP Těšnovice a.s.

Slavičín – kompostárna JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.,

Kroměříž - mastný průmysl, výroba krmiv

Otrokovice – kafilérie, ČOV, zpracování pryže, chemický prům.

Plzeňský kraj

Sokolov - Chemický,

Chodov – Sklárny

 a mnoho dalších

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Videozáznam z tiskové konference:

http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=274

 

 

Pozvánka: Panelová diskuse na téma: ,,Znečištění zápachem" - Otevřená otázka zákona o ochraně ovzduší

 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU

A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SENÁTU PČR

 

ve spolupráci s

 

VÝBOREM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

POSLANECKÉ SNĚMOVNY PČR

 

pořádá Panelovou diskuzi na téma:

„Znečištění zápachem“

Otevřená otázka zákona o ochraně ovzduší,

 

která se uskuteční

v úterý 12. dubna 2016 od 10.00 hodin,

v Hlavním sále Valdštejnského paláce

Senátu Parlamentu ČR,

 

Navštívila jsem domov pro seniory v Pavlovicích u Přerova

S keramickými výrobky z chráněné dílny Most k životu a přáním jsem navštívila na zelený čtvrtek domov pro seniory v Pavlovicích u Přerova. Během čtvrtečního dne 24. března 2016 jsem obdarovala kolem 120 stovek babiček a dědečků, kteří v domovech žijí. Povídali jsme si o bolestech ale i radostech, které naplňují jejich životy. Další domovy v regionu mám v plánu navštívit opět během roku.

 

 

 

Novela zákona o místním referendu je na místě!

Novelu zákona Elišky Wagnerové o místním referendu z. č. 22/2004 Sb., a o krajském referendu z. č. 118/2010 Sb., jsem podpořila jako spolupředkladatel. Tato novela umožní časově i místně souběžné hlasování v referendu s volbami do Parlamentu ČR, EU, do zastupitelstev krajů, obcí. Souběžné hlasování v místním a krajském referendu může vést k vyšší účasti na hlasování vytvořením příznivějších podmínek pro voliče a nižším nákladům. Lidé, kteří budou chtít volit ve volbách i v místním referendu nebudou muset chodit dvakrát. Občané budou také lépe informování a připravení, protože společný termín bude srozumitelný a příhodný.

 

 

 

Slabost MPO pro těžební společnosti je nepochopitelná

Dvacátá třetí vládní novela Horního zákona prošla v Senátu těsnou většinou s řadou neurčitých právních pojmů a pětiletou fixací úhrad za vytěžené nerosty, které jsou sotva dvojnásobné nynějšku. Návrhy výboru, které jsem předložila na vypuštění fixace, stejně jako zákaz těžby hydraulickým štěpením na celém území ČR v konfrontaci s tvrdým nesouhlasem MPO na plénu neprošly.

Možnost zneužití a korupce vyvolává také vágní definice nového právního pojmu „ opuštěné důlní dílo". Nově z ní totiž vyplývá povinnost státu, zajistit likvidaci a sanaci díla, přesto, že je jeho vlastník známý.
Řádově se může jednat o desítky až stovky milionů finančních nároků z veřejných rozpočtů!! Dosud k tomu měly sloužit vázané fondy a rezervy tvořené povinně vlastníkem nebo provozovatelem. Přestože nedostatečnost nových formulací potvrdilo i MŽP a s mým pozměňovacím návrhem upřesnění definice souhlasilo, MPO bylo zásadně proti.

Finanční situace občana je nově věcí veřejnou!

15. prosince 2015

Prezident dnes podepsal návrh zákona o ochraně spotřebitele, který téměř bez povšimnutí přijala v minulých dnech Sněmovna PSP. Schválen byl včetně „přílepku informačních databází o bonitě spotřebitele", který Senát navrhl vypustit.

„Přílepek" prolamuje zákaz zpracování osobních údajů bez souhlasu spotřebitele. Právo shromažďovat a vyměňovat si údaje o tzv. bonitě klienta budou mít desítky tisíc osob poskytujících v ČR finanční služby.

17. listopad 2015 v Přerově...

Atmosféra vzpomínkového shromáždění na náměstí T. G. M. byla úžasná. Přesto se mě ale velmi dotkly události současného napětí v naší společnosti. Jsem nešťastná z toho, co se dělo v Praze. Zneužití tohoto svátku k pořádání akce proti migrantům považuji nejen za nevhodné, ale rovněž za neuvěřitelně neetické. Stejně tak jako zábránění vstupu studentům na Albertov, kteří tam chtěli uctít památku.
(Foto: Vojtěch Podušel)

17. listopad 2015
17. listopad 2015

 

 

Spalovna v Přerově? Její stavba zatím není zcela zažehnána!

V pondělí 9. 11. 2015 jsem na ministerstvo životního prostředí zaslala připomínku k Programu odpadového hospodářství (POH) Olomouckého kraje, která se spalovnou v kraji počítá. Právě Přerov je jednou z nejpravděpodobnějších variant a z veřejných projednání a dalších informací se jeví, že zájem o postavení spalovny již projevila přerovská teplárna. 

Na vznesené připomínky k POH OK bude nyní reagovat ministerstvo životního prostředí. Pokud je vezme v potaz, schválí konečný návrh zastupitelstvo Olomouckého kraje. Předpokládá se, že k tomu by mělo dojít v prosinci.  

Zde je úplné znění dopisu, který jsem odeslala na ministerstvo životního prostředí:

Teze a argumenty veřejného slyšení „Územní limity těžby hnědého uhlí“

Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR

ze dne 15. června 2015, kterého se účastnili senátoři, poslanci, představitelé ministerstev, politici územních samospráv regionu Ústeckého kraje, podnikatelé, odboráři, experti a konzultanti v oblasti energetiky, odborníci a akademici v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí, nevládní organizace, občané Ústeckého kraje (viz. příloha– Program VS).

Naději na snížení dluhů neplatičů v SVJ dává stanovisko ministra spravedlnosti, který mě otevřeně podpořil

21. 8. 2015 – tisková zpráva

Naději na snížení dluhů neplatičů v SVJ dává stanovisko ministra spravedlnosti, který otevřeně podpořil senátorku Jitku Seitlovou

Na senátorku Jitku Seitlovou se v červenci obrátili členové Společenství vlastníků jednotek (SVJ) v Přerově. Vadí jim, že musejí opakovaně a nedobrovolně platit nevymahatelné až statisícové dluhy za své sousedy neplatiče. Pokud totiž některý z majitelů bytů neplatí, musejí za něj dluh uhradit ostatní, neboť Společenství odpovídá za úhradu všech jednotlivých bytů.

Spolu s dalšími senátory jsem podala ústavní stížnost kvůli „úhradové vyhlášce“. Požadujeme zrušení části koeficientů podle počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven v jednotlivých krajích České republiky.

17.8. 2015 – tisková zpráva k podání ústavní stížnosti

Senátoři podali ústavní stížnost kvůli „úhradové vyhlášce"

Požadují zrušení části koeficientů podle počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven v jednotlivých krajích České republiky. Pod stížnost se podepsalo celkem 16 senátorů.

„Nemůže být správné, legitimní ani legální, aby za stejný zdravotní výkon byla z veřejného zdravotního pojištění hrazena rozdílná platba nemocnicím jenom podle toho, v kterém jsou kraji," říká senátorka Jitka Seitlová. Ústavní stížnost předala Ústavnímu soudu v Brně v pondělí 17. 8. 2015 spolu se senátorem Janem Žaloudíkem, předsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR.