Volební deník 8.9. 2014 Rakov, Býškovice, Lipník nad Bečvou, Paršovice

V minulém týdnu jsem s hovořila o nedostavěném domu pro seniory a v něm zatím zbytečně utopených desítkách milionů korun. Právě v Rakově jsem se od pana místostarosty obce dověděla, jak naléhavý je jenom v jejich obci problém nedostatku míst pro seniory. Několik seniorů tu čeká na možnost odprodeje hospodářství, které sami pro svůj věk nezvládají a naopak by potřebovali pomoc při řadě běžných denních úkonů.

Nejbližší místa jsou v domově pro seniory v Hranicích. Zřizovatelem tohoto domova je však město a za ubytování jedné osoby požaduje od obce dotaci 120 tisíc ročně. Takovou částku při počtu zájemců obec nemůže uvolnit.

Obec, , stejně jako ty ostatní, které jsem navštívila, je pěkně upravená a zvelebená. S generální opravou chodníků a silnic nezačali, protože se stále  řeší projekt odkanalizování obce. Původně bylo navrženo společné řešení s okolními obcemi, ty nyní ale počítají se samostatným řešením. Přeji obcím, aby po téměř jedenácti letech připrav a jednání konečně došlo k dohodě stvaba mohla začít.
Také v Býškovicích se mají čím pochlubit, za minulá léta se podařilo mnoho staveb opravit a rekonstruovat. Nyní probíhají například rekonstrukce šaten v kulturním domě. Paní starostka se ale upřímně rozhořčila nad složitou administrativou účetnictví, které je od nich požadováno ve stále větším rozsahu a s delší časovou náročností. Při častých změnách předpisů a výkladů se podle jejích zkušeností ani jednotlivý auditoři neshodnou na jednotném výkladu a vedení obcí pak žijí v nejistotě, zda způsob hospodaření a vykazování nakládání s penězi obstojí finančním kontrolám.

Paršovice věnovaly v letošním roce mnoho péče o lesní porosty, které jsou v rozloze několika hektarů majetkem obce. Bohužel musely provést značné množství nahodilých těžeb v důsledku napadení smrků kůrovcem. Smrkové porosty nejsou v původních druzích a klimatická situace letošního roku šíření škůdce nahrávala. Nové výsadby již nebudou monokulturní, obec využije například snad přímo z této lokality pocházející druh stromu tzv. „ paršovický modřín“. Rádi by za prostředky z těžby lesa vybudovali již výše uváděnou čističku odpadních vod . Přec jen si pan starosta posteskl nad tím, že již před téměř dvěma roky požádalo usnesením zastupitelstvo obce správní úřad v Hranicích o změnu územního plánu, zatím se řízení nepohnulo ku předu. Rádi by také opravili místní komunikace.
A na závěr ještě jeden podnět. Maminka s malými dětmi mne žádala o zásah proti povinnosti očkování a šikanování těch, které očkování odmítli. Podle jejího názoru jsou zejména dávky kombinovaných očkování pro několikaměsíční děti obrovským zásahem do jejich imunitního systému. Nejsem odborníkem, abych mohla její námitky posoudit, pravdou ovšem je, že se o tomto problému vedou jednání již delší dobu a také to, že je opravdu obtížné posoudit, do jaké míry jsou všechna očkování skutečně nezbytná a do jaké míry se jedná o komerční zájmy distributorských firem.