Do Senátu jsem byla zvolena v roce 2014 za volební obvod č. 63 Přerov. Jako nestraník jsem kandidovala za KDU-ČSL a SZ.

V Senátu jsem místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, členkou Podvýboru pro dopravu a energetiku a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a místopředsedkyní Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Jaký byl rok 2015 senátorky Seitlové v regionu?

Tisková zpráva pro tiskovou konferenci, která se koná 17. prosince 2015 v Přerově

Těžiště činnosti senátora představuje jeho role v legislativním procesu přijímání zákonů. Podle zařazení do výborů Senátu může být stanoven zpravodajem návrhu zákona, tedy jakýmsi gestorem odpovídajícím za jeho věcnou a legislativní správnost.

 

Jitka Seitlová je místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. V roce 2015 zpravodajovala 7 návrhů zákonů a 3 mezinárodní dohody, které musejí být ratifikovány Parlamentem. Návrhy se týkaly zejména ochrany spotřebitele, veřejného zdraví a problematiky související s opatřeními klimatických změn a životního prostředí. Do této oblasti spadalo také veřejné slyšení k „Prolomení těžebních limitů hnědého uhlí„, které se konalo v Senátu na návrh senátorky a jehož debatu moderovala.

Samostatnou oblast zájmů senátorky představuje nedostatečná ochrana práv společenství vlastníků bytových jednotek (dále SVJ). Na základě podnětů občanů Přerovska uspořádala v Senátu celostátní jednání s dotčenými ministerstvy a představiteli SVJ a bytových družstev. Navržen je nyní ke schválení pozměňovací návrh, který by měl zajistit ochranu vlastníků SVJ před neplatiči.

Mimo zpravodajství senátorka předložila připomínky a pozměňovací návrhy k dalším více než 30 projednávaným zákonům.  Např. v zákoně o hospodaření s energiemi návrh napravující nedostatek stanovení nereálného rozsahu povinností měřidel spotřeby tepla. Touto oblastí práva se zabývala v návaznosti na podněty občanů Přerova.

K další legislativní činnosti, na které se senátorka soustředila, je ochrana práv osob před nadměrným hlukem. V této oblasti práva, která se zatím jeví nedostatečná, se na senátorku obrací občané a instituce z celé ČR. Celostátního rozsahu je také problematika nelegálního podnikání skládek a starých zátěží. Seitlová spolu s poslankyní Kovářovou vytvořila pracovní skupinu, která usiluje o nápravu.

Senátorka dále podpořila návrhy na navýšení rozpočtového určení daní pro obce, registr smluv, zbavení odpovědnosti dítěte za dluhy rodičů.

Dále iniciovala a zastupovala skupinu senátorů, kteří podali návrh ústavní stížnosti proti koeficientům tzv. změny počtu pojištěnců v úhradové vyhlášce, podle které jsou pojišťovnami vypláceny náhrady za poskytnutou zdravotní péči.  Koeficienty negativně dopadaly na příjmy nemocnic zejména v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Také tato iniciativa senátorky vznikla z podnětu zařízení v jejím volebním obvodu.  Senátorka je jedním ze senátorů předkládajícím ústavnímu soudu návrh na změny odvodů ze ZPF a to ve prospěch veřejně prospěšných staveb obcí.

V souvislosti s legislativní činností se Jitka Seitlová podílela na iniciaci, přípravě moderování a tezích několika mezinárodních konferencí v oblasti veřejné správy a životního prostředí. V rámci semináře k mezinárodnímu Dni boje proti domácímu násilí se také v návaznosti s novými podněty z regionu vrátila k řešení této problematiky.

Podněty ve volebním regionu

Volební obvod č. 63 – Přerov senátorky RNDr. Jitky Seitlové zahrnuje území 101 obcí a měst (Přerov, Hranice, Lipník nad Bečvou a Odry) na Přerovsku, Hranicku a v části Novojičínska.

Od doby svého zvolení v senátních volbách v roce 2014 pořádá Jitka Seitlová pravidelné senátorské dny zejména ve své regionální kanceláři v Přerově. Jednou za měsíc probíhají také setkání s občany v Odrách, Hranicích a Lipníku nad Bečvou.

Od listopadu 2014 do konce listopadu roku 2015 se senátorka zabývala více než čtyřmi stovkami podnětů.  Probírala je pak přímo s občany při osobních konzultacích nebo odpovídala písemně. Řada z podnětů se týkala větších skupin lidí, zejména kauzy jako např. Lazaret, SVJ, pojišťovna Morava, ochran před hluky, doprava.

Případy jsou nejprve projednány se stěžovatelem a dále ve velké většině následně formulován dotaz a připomínky na kompetentní úřady a instituce s využitím oprávnění senátora podle zákona o jednacím řádu Senátu. Senátorka se osobně účastní řady schůzek s odborníky a odpovědnými úřady. V mnoha případech se daří sjednat nápravu, která se samotnému stěžovateli nedařila například kvůli neochotě úřadů nebo nesprávné formulaci požadavků. V reakcích na případy týkající se velkých témat vzniklo z iniciativy Jitky Seitlové již několik neformálních pracovních skupin k získávání pravidelných informací o průběhu řešení problému – D1, Palačovská spojka, Problematické skládky, SVJ.

Podněty a námitky osob předložené senátorce se nejčastěji týkaly jednání sociální oblasti (rodičovský příspěvek, vyřizování starobního, invalidního důchodu, dávky hmotné nouze, důchodu ze zahraničí, příspěvek na péči, na bydlení) či sousedských sporů.

Řada podnětů je řešitelná s pomocí senátorky při  komunikaci ve vztahu občan vs. samosprávy obcí a měst (špatná komunikace s představiteli obce či odbory např. podivné kácení stromů, stavba obalovny, hřiště v těsné blízkosti poškozované zahrady, spor s obcí o odkup pozemků občana, kterými vede obecní cesta, ochrana v památkové zóně, výměna oken ze strany města vs. nemožnost proplacení na té části domu, kde zodpovědnější sami investovali). Několikrát se na senátorskou kancelář obrátila s prosbou o pomoc města či obce (pomoc Přerovu s jednáním na MV kvůli náporu při vydávání OP a CP, Rybářská alej, převod majetku státu na obec v Přerově, obec Turovice a jejich dluh, Dluhonice vs. dálnice, desítky obcí s apelem na podporu RUD).

Četnou kategorii tvoří sousedské spory (o hranici pozemku, černé stavby, v souvislosti s chovem hospodářských zvířat a kontaminací vody i pozemku, problémy v rodinách... atd.). Lidé se v mnoha případech nevyznají v právech a povinnostech vyplývajících ze zákona. I když senátor neposkytuje právní poradenství, jedná se o velmi časté konzultace s občany, kam se mohou obrátit a jaké mají možnosti. Jedněmi z největších a nejaktuálnějších z této kategorie jsou stále neuzavřená kauza pojišťovny Morava a kauza několikamilionových podvodů ze strany finanční poradkyně, která pod hlavičkou známé stavební spořitelny převáděla peníze desítek klientů na svůj účet.  Další četnou kategorií je oblast zdravotnictví a sociálních služeb (ubytovny napříč ČR, matky či otcové, jimž byly odebrány děti, pěstounská péče, ale také povinné očkování, problémy s postupy a jednáním lékařů i specifická onemocnění jako například cystická fibróza či rozštěp patra...atd.). Občany zajímají i sužují některé dopravní stavby (D1, průpich Přerova, obchvat, Palačovská spojka, kamionová doprava přes Polom, silnice do Oder, atd.), stavba spalovny v Přerově (počítá s ní POH Olomouckého kraje). Občané se obraceli na kancelář senátorky také s apely ohledně protipovodňových opatření (Troubky, Teplice, Hustopeče, Hranice...). Několik podnětů se týkalo také dotazů na řešení restitučních nároků pozemků.  V souvislosti s migrační krizí přicházely také z celé ČR desítky názorů osob na Islám a obavu o bezpečí z terorismu. Jitka Seitlová je členem tzv. platformy senátorů zabývajících se touto problematikou.

V médiích se jméno Jitky Seitlové objevilo za první rok jejího působení v Senátu cca 250 krát, nejčastěji v souvislosti s kauzou přerovského lazaretu, sama vydala zhruba 15 tiskových zpráv. Senátorka uspořádala cca 10 tiskových konferencí. Z toho čtyři v regionu (s tématy: Lazaret, D1, Tepelná měřidla, SVJ, Pojišťovna Morava, rekapitulace případů) a ostatní v Praze či Brně (s tématy: Hluk, Problematické skládky, Ústavní stížnost k úhradové vyhlášce, Veřejné slyšení k územním limitům hnědého uhlí, také k seminářům a konferencím, atd.).