Do Senátu jsem byla zvolena v roce 2014 za volební obvod č. 63 Přerov. Jako nestraník jsem kandidovala za KDU-ČSL a SZ.

V Senátu jsem místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, členkou Podvýboru pro dopravu a energetiku a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a místopředsedkyní Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Tisková zpráva k činnosti senátorky Jitky Seitlové za rok 2016

Těžiště práce senátora tvoří legislativa, tedy návrhy zákonů, které jsou Senátu postoupeny Poslaneckou sněmovnou. Senát může návrhy schválit ve znění z Poslanecké sněmovny, vrátit s pozměňovacími návrhy nebo zamítnout. Také v posledním jmenovaném případě se vrací návrh zákona znovu k hlasování do sněmovny a ta je může schválit v znění Senátu nebo původním znění.


Pro každý projednávaný zákon je stanoven v Senátu zpravodaj, někdy i více za jednotlivé výbory. V roce 2016 jsem byla zpravodajem k osmi zákonům a třem zahraničním smlouvám. Týkaly se oblasti zaměření výboru pro veřejnou správu, územní rozvoj a životní prostředí, jehož jsem první místopředsedkyní (dále příloha).


Senát má možnost zabývat se návrhy předkládanými Evropskou komisí a Radou nebo projednávanými Evropským parlamentem. Stanovisko přijaté Senátem je zasíláno přímo Evropské komisi před vlastním schvalováním návrhů v orgánech EU. V roce 2016 jsem byla zpravodajkou k 8 evropským tiskům.


Mimo samotné zpravodajství jsem s pozměňovacími návrhy, připomínkami a stanovisky vstoupila do projednávání na plénu Senátu k dalším 17 zákonům a projednávaným bodům.


Na základě podnětů občanů a osob jsem v roce 2016 předložila a byla hlavním navrhovatelem dvou senátních návrhů zákonů. První návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona se týká rozporu mezi podmínkami stanovenými Evropskou komisí a našimi zákony pro vyplácení dotací malým vodním elektrárnám. Řada z nich nyní čelí existenčním problémům. Návrh zákona Senát schválil a nyní leží k projednání v Poslanecké sněmovně.


Druhý návrh novely občanského soudního řádu by měl napravit nepřijatelnou situaci vlastníků bytů ve Společenství vlastníků jednotek (SVJ), kteří nyní nejsou právně chráněni před dluhy neplatičů vznikajícími na dalších bytových jednotách SVJ (viz. TK ze dne 30. 11. 2016). Návrh zákona je po prvním čtení v Senátu předložen k projednání ve výborech.

Podpořila jsem a byla spolupředkladatelkou k další třem senátním návrhům novel zákonů o dani z přidané hodnoty, o místním referendu a o ochraně veřejného zdraví. V přijaté novele zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) vidím jako zbytečně vysoké riziko schválené oprávnění k shromažďování a adresnému uchovávání citlivých informací o nemocech a zdravotních problémech jednotlivých občanů. Proto jsem iniciovala, a byla překladatelem, podání ústavní stížností s návrhem na zahájení řízení o zrušení této částí zákona č. 372/2011 Sb.

Z podnětu občanů regionu jsem v Senátu předložila návrh na státní vyznamenání generála Karla Janouška. Návrh byl Senátem schválen a postoupen k rozhodnutí prezidentu republiky.
Byla jsem iniciátorem, gestorem nebo se podílela vystoupeními na konferencích týkajících se klimatických změn, ochrany před domácím násilím, evropským záměrem oběhového hospodářství a dalších akcí souvisejících s energetikou a OZE a udržitelným rozvojem. Velkou pozornost vyvolala panelová debata v Senátu věnovaná ochraně občanů před zápachy. Výčet nejzajímavějších z akcí připojujeme níže (viz Příloha).
Senát na pozvání navštívili studenti některých školy regionu. Velmi osobní a srdečná byla v Senátu návštěva dětí z dětských domovů z Přerova, Lipníka n/B a Hranic
Mimo vlastní legislativní práce jsem se rozsáhle věnovala podnětům a žádostem
o konzultace od osob a občanů zejména z našeho regionu. V minulém roce z nich vyplynulo řešení nebo stanoviska k 160 případům.

Lze říci, že největší počet se týkal oblasti sociální – opatrovnictví, zdlouhavých řízení pro vyplácení sociální pomoci, problému sociálního bydlení a služeb. Za systémový, a dle mého názoru závažný celorepublikový problém, považuji situaci zdravotně postižených osob, které z důvodu nesplnění podmínky délky zaměstnání před uznáním invalidity nemají přiznány vůbec žádné příjmy nebo velmi nízké a jsou v péči svých blízkých. Příjmy společně žijících osob jsou velmi nízké a navíc o ně pečující, většinou starší rodiče, žijí ve strachu o budoucnost jejich dospělých dětí bez příjmů a schopnosti se o sebe postarat. Nedostatky této právní úpravy jsem projednávala s ministryní MPSV.

Je třeba dodat, že s uvedeným souvisí případ tzv. lazaretu, jehož vyšetřování a moje komunikace s úřady se protáhla až do r. 2016. S výsledkem nejsem ztotožněna. Řada klientů „lazaretu" byly právě osoby vyžadující opatrovnictví, neschopné se vlastními silami ze zdravotních důvodů o sebe postarat. Přesto jim nebyl stanoven opatrovník. Toto slabé místo sociálního systému může nadále znamenat vznik obdobných případů a zneužívání zdravotně postižených osob.

Předmětem mé trvalé pozornosti je příprava a průběh budování dálničních úseku D0137 a D 0136 a současně probíhající přípravy rekonstrukce souběžné železniční trati. Podněty občanů se týkaly nejen lokality Dluhonice (znehodnocení lokality pro další rozvoj, redukce přemostění dráhy, výkupy a náhradní opatření), ale i stížností na neodpovídající ocenění nemovitostí při výkupech pozemků nebo změn v dopravním napojení obcí (Bochoř).

Přesto, že jsem stále přesvědčena o vysoké bezpečnostní rizikovosti řešení ( TK ze dne 25. 7. 2016) křižovatky MÚK Přerov sever, přes veškeré, mnou věnované, maximální úsilí nelze již situaci, kterou bývalý ministr dopravy a vedení města schválilo, nyní zvrátit.

Dále se intenzivně věnuji dopravnímu projektu Palačovské spojky (TK ze dne 21. 7. 2016), kde nyní aktuálně probíhá biologický a archeologický výzkum a výkupy pozemků. Územní a stavební řízení by podle aktuální informace ŘSD (pokud nenastanou komplikace s novu EIA) měly proběhnout v roce 2018 – 2019.

Množství podnětů se týkalo stížností na opravy silnic - zbytečné a nekvalitní opravy povrchů silnic I. třídy úsek Lipník – Hranice – Bělotín, stejně jako odkládání údržby a oprav řady krajských a místních komunikací.

V oblasti ochrany životního prostředí jsem se významně zabývala starými zátěžemi, které představují vysoké riziko pro zdraví obyvatel. Na jedné z nejzávažnějších lokalit nezabezpečených uložených vysoce toxických a nebezpečných odpadů PCB Lhenice bude také po mnoha mých písemných interpelacích a jednáních zahájena sanace.

Některé metodické změny byly MŽP ČR a ČIŽP provedeny v průběhu roku 2016 také pro nelegální hory - skládky stavebních odpadů (TK 13. 8. 2015).

Stejně tak byla předmětem mého zájmu otázka přípravy adaptačních opatření v zajištění zásobování pitnou vodou obcí regionu nebo protipovodňová opatření v Troubkách. Stížnosti a žádosti o pomoc od občanů se dále týkaly hluku, prašnosti a znečistění ovzduší nebo pomoci při projednávání stavebních investic u záměrů posuzovaných EIA.

S několika případy jsem byla nucena obrátit se na Polici ČR. Týkaly se téměř desítky případů rozsáhlého podvodu peněžního zprostředkovatele (podařilo se případy otevřít, sloučit a zajistit finanční podporu právního zastoupení) a dále pomoci proti domácímu násilí nebo distribuci drog.

Výjimkou nebyly ani případy stížností na poskytnutou zdravotní péči nebo záchrannou zdravotní službu.
Nekončící případ zadlužené obce Turovice nebo nesrovnalosti daňových účtů občanů mne vedly k písemné komunikaci a námětům legislativních změn také s ministrem financí.

Obvyklá byla řada žádostí o řešení sousedských sporů, stížnosti na zdlouhavá soudní řízení nebo činnost soudních znalců. Objevily se také případy obtíží s vyřizování českého občanství nebo problémy se získáním potřebných a pracovních povolení pro občany z Ukrajiny (dále příloha).

Zcela aktuálně se zabývám podněty k údajným únikům znečistění ovzduší z objektů Prechezy Přerov, spalování odpadů v cementárně Hranice nebo mnohaletým problém využívání střelnice v Hranicích v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.

RNDr. Jitka Seitlová
senátorka

 

V Přerově 27. 1. 2017