Volební obvod č. 63 – Přerov

Volební obvod č. 63 - Přerov zahrnuje území 101 obcí a měst na Přerovsku, Hranicku a v části Novojičínska. Část okresu Přerov je ohraničená na západě obcemi Kokory, Přerov, Bochoř, západní část okresu Nový Jičín ohraničují na východě obce Heřmanice u Oder, Odry, Suchdol nad Odrou, Mankovice, Jeseník nad Odrou a Starý Jičín.

Seznam všech obcí obvodu najdete ZDE.

mapa senat 63

Žádám přímé informování občanů – vlastníků nemovitostí při změnách ÚP a stavebních řízeních omezujících jejich práva

Tisková zpráva

Nový územní plán nebo jeho změny mohou zásadně ovlivnit hodnotu pozemku a zkřížit záměry jeho využití vlastníkem. Vlastníci nemovitostí se o projednání a změnách územního plánu (dále ÚP) za současných, zákonem stanovených podmínek, které jsou v praxi téměř nereálné, často nedoví. To stejné platí i pro rozhodování o stavbách s větším počtem účastníků.

Případ, se kterým se na mne obrátili občané Přerova, je toho názorným příkladem.
Před několika lety se starší manželé rozhodli zakoupit pozemek určený platným územním plánem k výstavbě rodinných domků v lokalitě Újezdec u Přerova. Výstavbu na pozemku umožňoval i regulační plán. Záměr protahovala jednání s městem o vybudování potřebné infrastruktury (tzv. zasíťování). Po letech jednání převzaly záměr jejich děti. Rozhodly
se provést zasíťování na vlastní náklady a nechaly zpracovat projekt stavby rodinného domku. Město po nich požadovalo vybudování celé přístupové komunikace lokality za více než milion korun, proto se na mne obrátily s žádostí o konzultaci. Při osobním jednání na úřadě
a prověření územního plánu jsme zjistili, že přes jejich pozemek bylo při změně územního plánu (v roce 2009) schváleno vedení vodovodní a kanalizační sítě. Nikdo vlastníky pozemku, kteří po celou dobu usilovali o možnost výstavby a byli v kontaktu s úřadem, o novém záměru neinformoval. V celé lokalitě jsou jediní takto postižení změnou ÚP. (Při jednání za mojí osobní účasti zástupci jednoho odboru města tvrdili, že je kanalizace vedena na pozemku plánované komunikace a tloušťka čar neumožňuje přesnější identifikaci). Stavební odbor nyní trvá na tom, že schválený ÚP s veřejně prospěšnou stavbou kanalizace na jejich pozemku vylučuje jiné využití.

V  tomto případě by bylo podle mého přesvědčení spravedlivé vedení sítě situovat do prostoru komunikace a rozdělit případná nutná omezení také mezi ostatní vlastníky parcel.               

Zadání, projednání a schválení územních plánů a jejich změn je oznamováno veřejnosti
a všem vlastníkům dotčených nemovitostí veřejnou vyhláškou. Vlastníci nemovitostí mohou do 15 dnů, nebo následně po veřejném projednání podat do 7 dnů námitky. K později podaným připomínkám nebo námitkám se nepřihlíží. ÚP a jeho změny jsou vydávány opatřením obecné povahy, jehož zákonnost může prověřit správní soud.

Pro přerovské vlastníky by to znamenalo další náklady a zdlouhavá řízení s nejasným koncem.

Obdobných případů, kdy se vlastníci nemovitostí vůbec nedověděli o stavbě veřejné infrastruktury na jejich pozemku, jsem jako zástupkyně VOP zaznamenala velký počet.

Změn ÚP bývá mnoho, např. Přerov provedl od schválení ÚP v roce 2009 celkem 8 změn, Lipník nad Bečvou od r. 2011 8 změn, novy ÚP města Hranice nabyl účinnosti od května 2016, předešlý schváleny v r. 1996 měl 22 změn.

Za celou dobu mé působnosti ve veřejné sféře jsem přes četné dotazy nenašla žádného vlastníka, který by každých 15 dnů sledoval a pročítal úřední desky. Pro mnohé vlastníky nemovitostí, zejména starší občany nebo bydlící v jiné obci, kteří nemají internet, je tato možnost z objektivních příčin, např. jejich zdravotního nebo věkového omezení vyloučena.

Vstřícnost k občanům a předcházení uvedeným případům by napomohlo informování obcí
o změnách ÚP prostřednictví medií a místních novin (zejména stručném obsahu o datech projednání).  

Při novém probíhajícím projednávání stavebního zákona budu prosazovat, aby pro případy většího počtu dotčených vlastníků nemovitostí byla komunikace zajištěna prostřednictvím datových schránek nebo předem oznámených emailových adres.
Pro občany bez této možnosti je v zájmu ochrany jejich vlastnických práv nutné uvažovat o klasickém písemném doručení oznámení.    

 

RNDr. Jitka Seitlová                                                                      V Přerově 27. 1. 2017

senátorka

      

Venkovní hudební produkce není ode dneška HLUKEM

1. 12. 2015

Dneškem nabývá účinnosti novela zákona "o ochraně veřejného zdraví", která nově stanoví, že venkovní hudební produkce nejsou hlukem.

Nebudou proto pro ně již dále stanoveny žádné hlukové limity, nespadají již do kompetencí státní správy a hygienických stanic.  Ministerstvo zdravotnictví zastává názor, že by měly být venkovní hudební produkce regulovány dobrovolně v rámci kompetencí samospráv vyhláškami vydaných obcemi.

S návrhem jsem nesouhlasila a spolu se mnou ani většina Senátu. Po vrácení návrhu PS byl ale Senát přehlasován.  Uvádím zde příběh, se kterým se na mne obrátil jeden z běžných občanů.

Ohlédnutí za Hustopečskými dny, které se konaly již po třinácté…

V neděli 30. srpna jsem zavítala do Hustopečí nad Bečvou na slavnosti městyse, které se zde konaly již po třinácté. Hezky jsem si užila atmosféru koncertů zpěvaček Lucie Bílé i Anny K.

Děkuji paní starostce Júlii Vozákové za milé pozvání.

 

 

Ohlédnutí za Hustopečskými dny
Ohlédnutí za Hustopečskými dny
Ohlédnutí za Hustopečskými dny

Tisková zpráva: Peníze za anonymní akcie u společnosti Cidem, a. s. je ještě možné vyzvednout

Tisková zpráva

V Přerově 23. května 2016

Peníze za anonymní akcie u společnosti Cidem, a. s. je ještě možné vyzvednout

Akcie na doručitele tzv. anonymní měly být v zájmu zvýšení transparentnosti akciových společností zrušeny. V roce 2014 proto nabyl účinnosti zákon, který stanovil povinnost anonymní akcie přihlásit na jméno.

Valná hromada společnosti Cidem, a. s. rozhodla zrušit anonymní akcie ještě před nabytím účinnosti zákona. Její akcie na doručitele se staly neplatné 8. 8. 2014. Informaci společnost zveřejnila na webových stránkách a v obchodním věstníku tak, jak jí ukládal zákon a rozhodnutí valné hromady. Nepřihlášené anonymní akcie byly po uplynutí termínu společností vydraženy (19. 3. 2015) a výtěžek uložen na depozitu.

Vlastníky akcií byli běžní zaměstnanci firmy, kteří při jejím vzniku byli k jejich nákupu vyzýváni. Je ovšem zřejmé, že řada z nich se o jejich zrušení nebo možnosti prodeje výtěžku nedověděla. Nasvědčuje tomu minimálně to, jak mi firma potvrdila, že na depozitním účtu firmy leží z výtěžku dražby několik milionů korun. Společností zvolené formy zveřejnění totiž běžní občané obvykle nesledují, pro mnohé bývalé dělníky společnosti, dnes již důchodového věku, může být jejich dostupnost problémem.  

Jeden z bývalých zaměstnanců a akcionářů firmy se na mne s tímto problémem a žádostí o prověření postupu obrátil.

Je důležité, aby se vlastníci anonymních akcií dověděli, že si mohou peníze z výtěžku prodeje za akcie stále ještě vyzvednout, a to v sídle společnosti. Cena akcie dosahuje kolem 2 388 Kč. V současnosti nelze vyloučit, že by i pro tyto finanční nároky mohla být uplatněna promlčení lhůta 3 let, například termín k nabytí účinnosti dražby akcií.            

 

Pozn. Výše popsaný proces zrušení akcií na doručitele zvolený společností Cidem, a. s. proběhl mimo režim zákona 134/2013 Sb., o zvýšení transparentnosti akciových společností. V průběhu šetření případu uvedené společnosti jsem však navíc zjistila, že není obecně postaven na jisto právní názor na anonymní akcie, které nebyly v termínu stanoveném zákonem tj. do 30. 6. 2014 předloženy příslušným akciovým společnostem k jejich výměně. Ze zatímní písemné korespondence s odbornými garanty zákona vyplývá, že akcionáři mají nadále v majetku své akcie, jen s dočasně omezenými právy.          

 

                RNDr. Jitka Seitlová

místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj,

veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR

Stavba úseku D1 z Lipníka do Přerova může konečně začít. Start u slavnostního poklepání na základní kámen v Trnávce jsem si nenechala ujít.

dalnice-d1Slavnostní zahájení léta připravované výstavby předposledního úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou jsem si nemohla nechat ujít. Poklepání na základní kámen se konalo v úterý 14. července 2015 v Trnávce. Stavba části dálnice dlouhé více než 14 kilometrů má přijít na 2,7 miliardy korun.

 

 

Cestu k inovacím ukázali odborníci firmám v Přerově. Byla jsem tam také.

Inovace prý mají - a já s tím souhlasím - přímý vliv na růst ziskovosti firem. Cestu k inovacím ukázali zástupcům regionálních firem v Přerově odborníci na konferenci Inovace prakticky, kterou v úterý 26. května uspořádalo v přerovské Vysoké škole logistiky Sdružení OK4 Inovace. To se snaží plnit roli veřejného podporovatele rozvoje inovací v Olomouckém kraji. Mezi přednášejícími vysloveně dominoval  spoluzakladatel Franhofer IPA Slovakia Ján Košturiak. Jeho vystoupení bylo pro mě velmi inspirující.

Iniciovala jsem vznik pracovní skupiny D1 v Přerově

27. 4. 2015 v Přerově

Přerov – V pátek 24. dubna v Přerově poprvé jednali představitelé pracovní skupiny, která se zabývá dokončením D1. Náplní pracovní skupiny (dále PSk) je vzájemná informovanost o postupu přípravy a průběhu výstavby dálnice a zejména spolupráce při řešení operativních zadání realizace stavby. Slíbila jsem lidem našeho regionu, že se zasadím o co nejrychlejší realizaci a zprovoznění chybějícího úseku D1. Podle mých zkušeností se obdobně dařilo v minulých letech urychlit budování D47 kolem Lipníka nad Bečvou.

Na Střední lesnické v Hranicích… aneb byla jsem při předávání certifikátů lesním pedagogům

Hranice - V pátek 6. března jsem se velmi ráda zhostila slavnostního předávání certifikátů novým lesním pedagogům na Střední lesnické škole v Hranicích. Škola tyto kurzy ve spolupráci se Sdružením lesních pedagogů ČR pořádá pravidelně o jarních prázdninách pro mladé i dříve narozené zájemce z blízka i z velké dálky. Účastníci si osvojovali základy pedagogiky, psychologie didaktiky i praktické aktivity se školáky z Oder na školním polesí ve Valšovicích. Přeji novým lesním pedagogům hodně zdaru  při jejich prospěšné práci a při vlastních akcích u nich v lese.

 

Na sklonku roku jsem navštívila domovy pro seniory

S kytičkami a přáním jsem zašla na konci roku do domovů pro seniory v Hranicích a Radkově Lhotě. Během pondělí 29. a úterý 30. prosince jsem obdarovala kolem čtyř stovek babiček a dědečků, kteří v domovech žijí. Povídali jsme si o bolestech ale i radostech, které naplňují jejich životy. Další domovy v regionu mám v plánu navštívit opět o Velikonocích.

Volební obvod č. 63 má novou obec

Novou obcí v mém volebním obvodu se stala obec Luboměř pod Strážnou, která byla ve vojesnkém újezdu Libavá. Nyní je obec samostatná.

Výročí naší republiky jsem oslavila na pěti místech svého volebního obvodu

28. října 2015

Přerov, Odry, Hranice, Lipník nad Bečvou a Radslavice… Pět míst, která jsem v den výročí vzniku samostatné Československé republiky navštívila s kytičkami karafiátů na uctění památky těch, kteří nám před 97 lety vybojovali svobodu a zasloužili se o vznik samostatné Československé republiky. Obejít více obcí v mém rozsáhlém volebním obvodu se snad v jeden den ani nedalo.

Děkuji za příjemná setkání s obyvateli a představiteli měst a vesnic, s nimiž jsem mohla pohovořit nejen o významu svátku, ale která byla i příležitostí probrat podněty týkající se například hluku z nákladní dopravy či zápachu - jimiž se hodlám zabývat.

A děkuji také za skvělý zážitek z koncertu pěveckého uskupení Tupá šídla v synagoze v Lipníku nad Bečvou, kterým jsem středeční oslavy završila. Mám radost z důstojných oslav v krásném podzimním dni.

 

Výročí naší republiky 2015
Výročí naší republiky 2015
Výročí naší republiky 2015
Výročí naší republiky 2015
Výročí naší republiky 2015
Výročí naší republiky 2015
Výročí naší republiky 2015
Výročí naší republiky 2015
Výročí naší republiky 2015
Výročí naší republiky 2015
Výročí naší republiky 2015
Výročí naší republiky 2015
Výročí naší republiky 2015

 

Na oslavách výročí Veselíčka jsem křtila knížku o historii obce. Jaké to tam bylo?

V sobotu 15. srpna jsem se zajela podívat do Veselíčka, kde se v zámeckém parku konaly oslavy výročí 740 let od první písemné zmínky o vesnici.
Při této příležitosti obec vydala knížku Kapitoly z dějin Veselíčka, při jejímž křtu jsem byla i já. V krásném i když tuze horkém dni se lidé přenesli do doby středověku. V rámci oslav se zde totiž konala i velká bitva několika armád Dobývání Moravské brány. Všude byly k vidění historické kostýmy, zbraně, stanová ležení a k ochutnání byla i středověká kuchyně.
Ještěže vedrem rozpálený park občas zchladili místní hasiči vodou z cisterny...:-).

Na oslavách výročí Veselíčka jsem křtila knížku o historii obce. Jaké to tam bylo?
Na oslavách výročí Veselíčka jsem křtila knížku o historii obce. Jaké to tam bylo?
Na oslavách výročí Veselíčka jsem křtila knížku o historii obce. Jaké to tam bylo?
Na oslavách výročí Veselíčka jsem křtila knížku o historii obce. Jaké to tam bylo?
Na oslavách výročí Veselíčka jsem křtila knížku o historii obce. Jaké to tam bylo?
Na oslavách výročí Veselíčka jsem křtila knížku o historii obce. Jaké to tam bylo?
Na oslavách výročí Veselíčka jsem křtila knížku o historii obce. Jaké to tam bylo?

Jaký byl rok 2015 senátorky Seitlové v regionu?

Tisková zpráva pro tiskovou konferenci, která se koná 17. prosince 2015 v Přerově

Těžiště činnosti senátora představuje jeho role v legislativním procesu přijímání zákonů. Podle zařazení do výborů Senátu může být stanoven zpravodajem návrhu zákona, tedy jakýmsi gestorem odpovídajícím za jeho věcnou a legislativní správnost.

Stavba úseku D1 z Lipníka do Přerova může konečně začít. Start u slavnostního poklepání na základní kámen v Trnávce jsem si nenechala ujít.

dalnice-d1Slavnostní zahájení léta připravované výstavby předposledního úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou jsem si nemohla nechat ujít. Poklepání na základní kámen se konalo v úterý 14. července 2015 v Trnávce. Stavba části dálnice dlouhé více než 14 kilometrů má přijít na 2,7 miliardy korun.

 

 

Dálnice z Přerova do Lipníku se může začít stavět. Úsek do Říkovic se komplikuje.

Přerov – Výběrové řízení na stavbu dálnice z Přerova do Lipníku je platné a vítěz tendru může začít někdy kolem července stavět. O něco nejasnější situace nastala v úseku z Přerova do Říkovic. Kvůli plánované průmyslové zóně se termín může oproti původnímu plánu zbrzdit. Vyplynulo to z jednání pracovní skupiny, kterou svolala již podruhé senátorka Jitka Seitlová. Sezení se uskutečnilo v pondělí 8. června.

Muzeum v Prosenicích mně v malém připomnělo scénu, kdy se lidé skládali na Národní divadlo

Jeden z největších bývalých statků v Prosenicích proměnila obec v rozsáhlé muzeum, které představuje ve dvanácti expozicích život obyvatel na gruntech. Při jeho slavnostním otevření v neděli 31. května jsem mohla být i já.

Nesmírně mě potěšilo, že se do budování a vybavování muzea zapojili i obyvatelé Prosenic. Nebýt veřejné sbírky od občanů obce, muzeum by dnes neměli. Připomnělo mi to scénu, kdy se podobným způsobem skládali lidé na stavbu Národního divadla. Podobně to udělali i v Prosenicích. Aby mohla ožít historie jejich předků, kteří tu žili a pracovali...

 

Při předávání cen nejlepším sportovcům v Hranicích

DSC 0291     DSC 0046

 

Ráda jsem se zúčastnila udílení cen nejlepším sportovcům v Hranicích. Vyhlášení proběhlo ve středu 8. dubna ve dvoraně hranického zámku. Většinu ocenění získali  zástupci tradičně  silných hranických sportů – cyklistiky a  juda, prosadili se ale i házenkáři, letci a také zástupci vodních sportů a další.  

 

Domov pro seniory v Radkově Lhotě rozvoněly karafiáty

Za okny právě sněžilo, pohádková krajina Záhoří lákala klienty z Domova pro seniory v Radkově Lhotě k výhledu z oken, jiní se dívali na televizní pohádky nebo si je četli v knížkách. Z povánoční nálady je na chvíli vytrhla i naše návštěva s karafiáty a přáním všeho krásného v novém roce.