Iniciovala jsem vznik pracovní skupiny D1 v Přerově

27. 4. 2015 v Přerově

Přerov – V pátek 24. dubna v Přerově poprvé jednali představitelé pracovní skupiny, která se zabývá dokončením D1. Náplní pracovní skupiny (dále PSk) je vzájemná informovanost o postupu přípravy a průběhu výstavby dálnice a zejména spolupráce při řešení operativních zadání realizace stavby. Slíbila jsem lidem našeho regionu, že se zasadím o co nejrychlejší realizaci a zprovoznění chybějícího úseku D1. Podle mých zkušeností se obdobně dařilo v minulých letech urychlit budování D47 kolem Lipníka nad Bečvou.

 

PSk je složena z hlavních aktérů výstavby chybějícího úseku dálnice, představitelů regionu a veřejné správy obcí, kterých se dotýká. Prvního jednání se osobně účastnil generální ředitel ŘSD Jan Kroupa, spolu s ředitelem Závodu Brno Davidem Fialou, do jehož přímé gesce stavba spadá. Mezi přítomnými byli rovněž zástupci vedení Ministerstva dopravy. Samosprávy zastoupili např. primátor Přerova Vladimír Puchalský, starosta Lipníka nad Bečvou Miloslav Přikryl a představitelé MAS Partnerství Moštěnka a MAS Moravská brána.

PSk se bude setkávat každého čtvrt roku a podle návrhu generálního ředitele ŘSD Kroupy také v užším složení k jednotlivým operativním zadáním jednou za měsíc.

Stav přípravy D1 0137 a 0136

Na celé D1 chybí již jen trasa mezi Lipníkem, Přerovem a Říkovicemi. Její výstavba je rozdělena na dva úseky očíslované jako č. 0136 - tzv. obchvat Přerova a druhý realizační fázi se již blížící úsek č. 0137.

Úsek 0137 Lipník nad Bečvou – Přerov/Předmostí  je dlouhý 14,3 km. Jeho součástí je 24 mostů a 4 mimoúrovňové křižovatky: s D47 u Loučky, Lipník – Trnávka, Lipník – Bohuslávky a provozní nájezd na E55 severně Přerova směrem na Olomouc. Součástí úseku bude oboustranná odpočívka u Oseka.

Dokončeny byly výkupy pozemků a vyřešeny dříve avizovaná problematická část křížení stavby s „popíkovištěm" u Prosenic. Na stavbu nyní běží výběrové řízení. Hodnotící komise by měla zasednout 28. května. Jak vyplynulo z jednání PSk, není v tuto chvíli možné přesně určit datum vyhlášení vítěze, protože mohou být podávány námitky a podněty k řízení. Celý proces by zdrželo také případné odvolání proti rozhodnutí.  PSk si vyžádala průběžné informování o celém řízení s cílem sledovat, aby nedocházelo k zbytečným průtahům. Po vyhlášení a potvrzení hlavního dodavatele stavby může být dle ŘSD vše k stavebně -technické realizaci předáno do 14 dnů.

Podle požadavků PSk bude do jednoho měsíce znovu prověřena dílčí otázka odvodnění dálničního tělesa do toku Strhance, na jehož již současný předimenzovaný průtok upozornil starosta Prosenic Otakar Dokoupil. Prověřeny budou také podklady hlukového zatížení obcí nad dálnicí.

Na návrh předsedy MAS Moravská brána proběhne před zahájením stavby setkání dodavatele stavby se starosty tak, aby byl zajištěn pro obce a občany dostatek informací o konkrétním postupu stavby.

Úsek 0136 Přerov/Předmostí – Říkovice

Územní rozhodnutí na stavbu úseku, které bylo vydáno v roce 2006, musí být aktualizováno. Za dobu téměř deseti let od jeho vydání došlo ke změně předpisů zejména v oblasti bezpečnosti a hlukové ochrany. Podle informace zástupců ŘSD je nyní prováděna aktualizace všech podkladů, následovat musí jejich schválení investorem. V návrhu změny je uvažováno např. o zjednodušení křižovatky D1 se silnicí Přerov – Tovačov, nové trase a napojení silnice Bochoř – Přerov, prodloužení hlukových stěn a rozšíření hlukové ochrany v Lověšicích a doplnění oplocení kolem celého dálničního tělesa.  Dostatečným se naopak (v rozporu s názorem bývalého vedení MD) prokázalo stavebně technické řešení převedení tělesa dálnice přes prostory odkališť Prechezy a nehrozí zde proto žádné zdržení.  Aktualizace dokumentace by měla být ukončena do konce měsíce července.  Projektant bude do té doby kontaktovat starosty jednotlivých obcí.  Z jednání  PSk dále vyplynulo, že lze zkrátit termín pro podání žádosti o změnu územního rozhodnutí nejpozději do konce měsíce září tohoto roku.

O následné stavební povolení může být požádáno teprve po výkupu všech potřebných pozemků. Celkem se jedná o nemovitosti cca 800 vlastníků, nyní je vykoupeno asi 48 procent z celkové potřebné výměry.  Skupina diskutovala otázku investorem nabízené ceny za vykupované pozemky. Souhlasně dospěla k závěru využití zvýšeného cenového ohodnocení zejména v případech, kdy zůstává vlastníkovi obtížně využitelná zbytková plocha nebo je zjevná i jiná nemajetková újma. Zástupce investora bude při výkupech spolupracovat s městem Přerov.