Domů / Novinky / Odpověď České inspekce životního prostředí k výsledkům zářijové kontroly v DEZE

Odpověď České inspekce životního prostředí k výsledkům zářijové kontroly v DEZE

18. 12. 2020

 

Vážený pan

Ph.D. Erik Ing. Geuss Ph.D

ředitel                                                                

Česká inspekce životního prostředí

Vršovická 1442/65

100 10 Praha 102

 

V Praze 1. 12. 2020

 

Vážený pane řediteli

v souladu s §12 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu Parlamentu ČR si Vás dovoluji požádat o laskavé poskytnutí několika informací v kontextu havárie na řece Bečvě v září tohoto roku.

Podle posledních informací z médií došlo v ranních hodinách 20. září v části valašskomeziříčské chemičky DEZA, kde se vyrábí fenol, k havárii na kaustifikační jednotce. Konkrétně mělo dojít k úniku vroucího toxického oleje plného chemikálií, u nichž nelze vyloučit, se se podílely na úhynu ryb v řece Bečvě. Podle prohlášení firmy DEZA její provozy v pondělí 21. září prověřila Česká inspekce životního prostředí, která vyloučila firmu DEZA jako možného viníka ekologické havárie na řece Bečvě z předchozího dne. Dovoluji si Vás proto požádat o informaci o výsledcích této kontroly v provozech firmy DEZA, kterou pracovníci ČIŽP v pondělí 21. září prováděli.

Druhý můj dotaz se týká výpusti v katastrálním území obce Juřinka. Na zde ústící kanalizaci jsou napojeny řady firem, jež nakládají s různými, mnohdy i chemickými látkami. Zajímalo by mne, zda ČIŽP prováděla v souvislosti s havárií na Bečvě v těchto firmách kontrolu na místě a zda byly u některé z nich zjištěny nějaké nedostatky. Pokud ano, mohl byste laskavě alespoň v hrubých obrysech indikovat, o jaké nedostatky se jednalo? 

Problematika bezpečnosti vodních toků je v současné době nejen v kontextu havárie na řece Bečvě velmi aktuální, a já bych se proto o této tématice velmi ráda blíže informovala. Pevně věřím, že společnými silami dokážeme podobným nešťastným událostem právě díky větší informovanosti v budoucnu zabránit.  

Předem děkuji za laskavé zaslání informací.

S pozdravem

 

RNDr. Jitka Seitlová v.r.

                              místopředsedkyně Senátu

 

Odpověď ČIŽP z 18. 12. 2020

Vážená paní místopředsedkyně,

dne 8. 12. 2020 jsem obdržel prostřednictvím Ministerstva životního prostředí Vaši žádost ze dne 1.  12. 2020, podanou podle § 12 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, v platném znění, kterou mě žádáte o poskytnutí několika informací v kontextu havárie na řece Bečvě v září tohoto roku.

Dovolte, abych Vás ujistil, že Česká inspekce životního prostředí (dále také „ČIŽP“ nebo „Inspekce“) se kauzou havárie na řece Bečvě, ke které došlo 20. 9. 2020, od první chvíle velmi intenzivně zabývá dle všech svých zákonných kompetencí a zabývat se nadále i bude. Možnosti ČIŽP poskytovat v této věci informace jsou však výrazně limitovány probíhajícím trestním řízením. V této souvislosti poukazuji na ustanovení § 8 odst. 7 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestí řád“), dle kterého je každý povinen zachovávat mlčenlivost o všem, co se dozvěděl v souvislosti se součinností požadovanou podle § 8 odstavců 1 3 trestního řádu. Z těchto ustanovení trestního řádu vyplývá, že mlčenlivost podle ust. § 8 odst. 7 tohoto zákona se vztahuje i na ty informace, které ČIŽP poskytla nebo ještě poskytne Policii ČR „aktivně“ podle § 8 odst. 1 věty druhé trestního řádu. Současně i informace z probíhajících a neukončených kontrol prováděných ČIŽP podle zákona   č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, nemohou být poskytnuty, jedná-li se o dosud nezpracované nebo nevyhodnocené údaje, a pokud by jejich zveřejnění mohlo vést k jejich znehodnocení a v konečném důsledku ohrozilo zjištění a stíhání pachatele přestupku nebo trestného činu.

K první části žádosti Vás musím informovat, že kontrola ČIŽP ve společnosti DEZA, a. s. stále probíhá, informace o jejích výsledcích Vám tudíž bohužel nemohu sdělit. Současně bych se rád vyjádřil k údajnému vyloučení spol. DEZA, a. s. jako možného viníka havárie na Bečvě. Nikdo společnost DEZA „nevypustil“, „nevyškrtl“ ani „nevyvinil“ z okruhu podezřelých. ČIŽP ji pouze v prvotním místním šetření vyloučila jako možného původce havárie s tím, že šetření ale dále pokračuje. Ve světle událostí téměř 3 měsíce od havárie považuji uvedení této informace ke společnosti DEZA za nešťastné. K Vašemu druhému dotazu uvádím, že ČIŽP provádí v souvislosti s havárií na Bečvě mimo jiné i kontroly některých subjektů napojených na ČOV s výustí v katastrálním území Juřinka. Většina kontrol stále probíhá, není tudíž možné z nich učinit závěry. Několik kontrol již bylo ukončeno, informace o případných zjištěných nedostatcích Vám však nemohu sdělit, neboť závěry šetření ČIŽP jsou průběžně předávány Policii ČR v rámci poskytování součinnosti k případu havárie na řece Bečvě.

Zároveň bych Vás rád informoval, že se v rámci svých možností snažíme odpovídat na velké množství dotazů ze strany veřejnosti, médií i politiků. Časová náročnost přípravy odpovědí na tyto dotazy do jisté míry následně limituje personální kapacity, které bychom mohli využít pro naší kontrolní činnost v dané kauze.

S pozdravem

Ing. Erik Geuss, Ph.D.

ředitel České inspekce životního prostředí

podepsáno elektronicky