Pozměňovací návrhy k zákonům

2019

1) zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

2) zákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy (zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení)

3) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

2018

1) Návrh zákona o vodách a o SFŽP ČR

2) Návrh zákona, kterým se mění zákon o státní službě a o zahraniční službě

2017

1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2016

1) návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

2) návrhu zákona o hazardních hrách

3) návrhu atomového zákona

4) návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

2015

1) č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů

2) č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů

3) č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií