Zpravodajství k dokumentům pléna Senátu

2019

1) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení EP a Rady o rtuti

2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

2018

1) Návrh zákona o vodách a o SFŽP ČR

2) Návrh zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

3) Návrh zákona o ochraně o ovzduší

4) Návrh zákona, kterým se mění zákon o státní službě a o zahraniční službě

5) Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech

6) Vládní návrh Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Manile

7) Návrh nařízení EP a Rady o zřízení programu pro ŽP a oblast klimatu (LIFE)

8) Petice „Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí“

9) Petice proti stavbě hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu v lokalitě „Horka“

2017

1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (první úprava)

3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (druhá úprava)

4) Balíček obnovitelné zdroje a správa energetické unie (dvě směrnice EU)

5) Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda

6) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

7) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

8) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti

2016

1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (14. 12. 2016)

2) Balíček EU ke snižování emisí skleníkových plynů - tisk EU č. N 102/10, tisk EU č. N 103/10, tisk EU č. K 104/10 (30. 11. 2016)v

3) Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda (29. 11. 2016)

4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (19. 10. 2016)

5) Návrh atomového zákona (14. 7. 2016)

6) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona (14. 7. 2016)

7) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb. (25. 5. 2016)

8) Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 15. května 2015 (25. 5. 2016)

9) Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu přijatá v Ženevě dne 15. května 2015 (25. 5. 2016)

10) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (3. 3. 2016)

11) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (3. 3. 2016)

12) Balíček k oběhovému hospodářství – tisk EU č. N 053/10, tisk EU č. N 054/10, tisk EU č. N 055/10, tisk EU č. N 056/10, tisk EU č. K 058/10 (2. 3. 2016)

13) Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2015 – zástupkyně za Stálou komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí (2. 3. 2016)

2015

1) Zákon o ochraně spotřebitele - 19. 10. 2015

2) Úmluva o účincích průmyslových havárií - 01. 9. 2015

3) Zákon o prevenci závažných havárií - 17. 7. 2015

4) Zákon o odpadech - 17. 7. 2015

5) Zákon o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna - 26. 6. 2015

6) Zákon o ochraně veřejného zdraví - 02. 6. 2015

7) Dohoda EU Island k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu - 04. 5. 2015

8) Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů - 24. 2. 2015

9) Zákon o myslivosti - 9. 12. 2014